Söka - Procura - Search

Monday, April 30, 2007

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser II

Svenska Portugisiska
bal(1) en, -en, -ar um/o/s pacote/s, fardo/s
bal(2) en, -en, -er uma/a/s dança/s
binda(1) (v) binder, band, bundit, bind! atar, ligar
band(2) ett, bandet, band, banden fita, faixa, tira
bank(1) en, -en, -ar banco de areia, aterro
bank(2) en, -en, -er [sparbank; blodbank; databank] banco (ex:Itaú), sangue, dados
bankrut(1) (adj) bankrutt, bankrutta [ruinerad] falência
bankrutt(2) en, -en, -er [konkurs] falido
bära(1) (v) bar, burit, bär! [bära något; ha på sig] levar; carregar; {vestir-se}
bar(2) (adj) bart, bara [öppen, naken] nu, descoberto
bar(3) en, -en, -er um/o/s bar/es
bara(1) (adv) [endast] só, apenas, somente, unicamente
bara(2) (konj) contanto que
begär(1) ett, begäret, begär, begären um/o/s desejo/s
begära(2) (v) begär, -de, -t, begär! [be om, kräva] pedir, requerer; exigir, reclamar
bekant(1) (adj) bekant, bekanta [känd, välkänd] um/uma/o/a/s conhecido/a/s, célebre
bekant(2) (s) bekanta conhecido, pessoa amiga
beroende(1) (adj) [bunden, ofri] dependência
beroende(2) (s) beroendet dependente
bedja(1) (v) ber, bad, bett, be! {el. bed!} [begära] pedir, solicitar; orar, rezar
bett(2) ett, bettet, bett, betten mordida; dentada {ex:inseto; comer}

Tuesday, April 24, 2007

Några orden som har samma stavelser men har olika betydelser

Svenska Portugisiska
(1)akt (s) -en, -er [ceremoni] ato, ação; cerimônia
(2)akt (s) [uppmärksamhet i fraser] atenção
(1)all (pron) allt, alla todo/a/s
(2)allt (adv) [komparativ ännu, ytterligare] todo/a/s
(1)annan (pron) annat, andra [inte den här] outro/a/s
(2)andra (räkn) andre [används om manliga personer på plats nr 2] segundo lugar (masculino)
(1)annorlunda (adj) [olik, ovanlig] diferente
(2)annorlunda (adv) [på annat sätt] de outra forma/maneira
(1)arm (adj) [fattig, stackars] pobre,, miserável
(2)arm (s) -en, -ar braço
(1)att (infinitivmärke) [endast framför infinitiv] "prefixo" no verbo infinitivo
(2)att (konj) que
(1)av (adv) [verbpartikel; anger avbrott i ett förlopp] "usa depois do verbo "av"
(2)av (prep) [anger upphov till sak eller händelse] de; por
(1)avgörande (adj) [som avgör saken, definitiv] decisivo
(2)avgörande (s) ett, avgörandet, avgöranden, avgörandena decisão, resolução
(1)be(dja) (v) ber, bad, bett, be! {el. bed!} [begära] pedir; orar
(2)bad (s) ett, badet, bad, baden banho
(1)back (adv) [bakåt] para trás
(2)back (s) -en, -ar [ölback] [försvarsspelare(fotboll)] [bakåtväxel på bil el. båt] {caixa} {zagueiro (futebol)} {engrenagem (carro ou barco)}
(1)bak (adv) [baktill, på rygssidan, på baksidan] atrás, detrás
(2)bak (s) -en, -ar [stjärt] traseiro, rabo
(3)bak (s) ett, baket, bak, baken [bak bröd] (assar) pão {uma fornada de pão}

Friday, April 20, 2007

Uttryck III

1. föreslå något ( propor, sugerir alguma coisa)

- Jag föreslår att vi ........ ( Eu proponho que nós......)

- Jag tycker du/ vi ska ....... ( Eu acho que você/nós pode/podemos ........)

- Kan vi inte ........ (Nós não podemos.......)

- Låt mig/oss ...... (Deixa-me/nos .......)

- Vad säger du/ni om att.... ( O que você/vocês sobre ......)

- Det är bäst att ...... ( E melhor que ........)

2. uttrycka förvåning ( surpresa, admiração)

- Va! (O que!)

- Verkligen? ( Verdade?)

- Tänka sig! (Imagine que!)

- Är det möjligt? ( É possivel?)

- Det menar du inte! ( Você ñ pensa assim)

3. uttrycka ointresse (sem interesse)

- Det spelar ingen roll! ( Não importa! / Não faz mal!)

- Det gör detsamma! ( Tanto faz!)

4. få någon att vänta ( fazer alguém esperar)

- Vill du/ni vänta lite! (Você/s pode/podem esperar um pouco!)

- Ett ögonblick! ( Um momento, por favor!)

- Tyst! (Silêncio! / Psiu!)

- (Jo) förresten....... (Aliás....../ Além disso.....)

- På tal om ....... (A propósito de...... / Falando de......)

5. (in)bjuda (convidar) el. erbjuda (oferecer)

- Varsågod (och....)! ( Fique a vontade....Sirva-se........)

- Välkommen! (Bem-vindo/a)

- Skål! ({brindar} Saúde!)

- Får jag bjuda på.......( Posso te oferecer uma/um......)

6. tacka för något (agradecer por alguma coisa)

- Tack! (Obrigado/a!)

- Tack så mycket! (Muito obrigado/a {formal})

- Ja, tack. (Sim. Obrigado/a)

- Tack ska du ha! (Obrigado (informal)

- Hjärtligt tack för...... ( Obrigado/a de coração pelo/a.....)

- Tack det samma! (Obrigado, pra você também!)

- Tack för senast!

- Tack för maten! ( Obrigado/a pela comida!)

Monday, April 16, 2007

Uttryck II

Så säger man för att: Assim que se fala para:

a. tala om att man inte förstår [ falar que a pessoa ñ entendeu]

- Förlåt! ( desculpe!, perdão!)

- Ursäkta? (desculpe!)

- Vad sa du? ( O que você disse/falou?)

b. kontrollera att någon förstår [ controlar se a pessoa entendeu]

- Eller hur? (ñ é assim?)

- Inte sant? (ñ é verdade?)

c. begära förtydligande [ pedir para ser mais claro]

- Vilken/vem/hur/när/var då? [Qual/quem/como/quando/onde foi/é?]

- Vad/hur menar du? [O que/ o qual você está falando?)

d. uttrycka samma åsikt [ ter a mesma opinião]

- Ja. [sim]

- Ja, just det. [Sim, isso mesmo]

- Javisst. [certo]

- Ja absolut. [Sim, absoluto]

- Just precis. [ exatamente, justamente]

- Ja, de tycker/tror jag också. [ Sim, eu acho/acredito também]

- Ja, så är det. [ Sim, as coisas é assim]

e. uttrycka annan åsikt [expressa uma opinião diferente]

- Nej. [Não]

- Nejdå! [Não!]

- Inte alls! [Nada disso!]

- Absolut inte! [Absoluto não!]

- Visst inte! [ Não sabia]

- Nej, det tycker/tror jag inte. [Não, eu acho/acredito que não]

- Nej, säg inte det! [Não, fala isso!]

f. be om något [pedir alguma coisa para alguém]

- Kan jag få.....? [ Eu posso......?]

- Får jag .......? [ Posso.....?]

- Skulle jag kunna få..........? [ Seria possível......]

- Ja skulle vilja ha......? [ Eu gostaria de ter......]

- Vill du vara (så) snäll och ......[ Por favor ......]

g. be om upplysning [ pedir informação]

- Förlåt kan ni säga mig.......[ Por favor vocês podem me dizer.......]

- Skulle du kunna säga....... [ Por gentileza você poderia me dizer....]

- Skulle du vilja visa mig..... [ Por gentileza você poderia me mostra.....]

h. tillåta [permissão]

- Du får gärna...... [Você pode.....]

- Det är bra. [Está bom]

- Det går bra att...... [ Tudo bem pode fazer.....]

i. förbjuda [proibido]

- Du får inte......[ Você não pode.....]

- Du ska inte ..... [Você não poderá fazer.....]

- Var snäll och......inte! [ Por favor não faça......]

Friday, April 13, 2007

Tidsadverbial och tempus

dåtid nutid framtid
igår idag i övermorgon
i förrgår i morgon bitti
i morse nu i kväll
igår morse i morgon bitti
förra veckan den här veckan nästa veckan
förra året i år nästa år
för tre år sedan om tre år
i söndags på söndag
i somras i sommar
i julas i jul

preteritum ------ presens ------- futurum

------------------ perfekt ------------------

------------------ futurum* -----------------

Ex:

preteritum: Hon arbetade förra veckan. (Ela trabalhou na semana passada.)

presens: Hon arbetar den här veckan. (Ela trabalha nessa semana.)

futurum: Hon ska arbeta nästa vecka. (Ela vai trabalhar na próxima semana.)

perfekt: Hon har arbetat den här veckan. ( Ela já trabalhou essa semana.)

*futurum: Hon ska arbeta den här veckan. (Ela vai trabalhar essa semana.)

Glosor:

dåtid [=preteritum] (ontem/passado {=pretérito})

nutid [=presens/perfekt] (agora/hoje {=presente})

framtid [=futurum] (amanhã {=futuro})

igår ontem

i förrgår anteontem

i morse hoje de manhã

igår morse ontem de manhã

förra veckan semana passada

förra året ano passado

för tre år sedan três anos atrás

i söndags domingo passado

i somras no verão passado

i julas no natal passado

idag hoje

nu agora

den här veckan essa semana

i år esse ano

i övermorgon depois de amanhã

i morgon bitti amanhã de manhã

i kväll essa noite

nästa veckan na próxima semana

nästa år no próximo ano

om tre år daqui a treis anos

på söndag nesse domingo

i sommar no próximo verão

i jul no próximo natal

Tuesday, April 10, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan fortsättning

Ett-ord 5:e deklinationen [ ett-ord "substantiv" som slutar på konsonat / substantivo que termina em "consonante"]

(- -) ñ tem a forma do plural.

ex: ett bord, bordet, bord, borden [deklinationer, ett-ord, -et, (--) , -en { a/uma/s mesa/s}

Substantiv Portugisiska
ett ljus ------- ljuset --- ljus --- ljusen a/uma/s luz(es)
ett diskotek --- -et ---- (--) --- -en a/uma/s discoteca(s)
ett ögonblick --- -et ---- (--) --- -en o/um/s momento(s), instante(s)
ett sjukhus --- -et ---- (--) --- -en o/um/s hospital (hospitais [plural])
ett par ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s par (pares [plural])
ett bråk ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s briga(s)
ett piller ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s pílula(s)
ett motiv ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s motivo(s)
ett får ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s carneiro(s), a/uma/s ovelha(s)
ett hörn ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s esquina(s)
ett bi ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s abelha(s)
ett bröllop ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s casamento(s)
ett bröst ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s peito(s), {tórax}
ett syskon* ------- -et ---- (--) --- -en os/as/uns/umas irmãos/irmãs
ett läppstift ------- -et ---- (--) --- -en o/um/u batom
ett kontor ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s escritório(s)
ett vykort------- -et ---- (--) --- -en o/um/s cartão(es) postal [postais]
ett torg ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s praça(s)
ett vad* ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/s aposta(s)*
ett hav ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s mar(es)
ett liv ------- -et ---- (--) --- -en a/uma/ vida
ett post/nummer* --- -numret --- -nummer --- -numren o/um/s CEP*
ett vardags/rum* ---- -rummet --- -rum --- -rummen a/uma/s sala(s)
ett bad/rum* -------- -rummet --- -rum --- -rummen o/um/s banheiro(s)
ett golv ------- -et ---- (--) --- -en o/um/s chão(s)

*

ett syskon [plural - bröder (irmãos) och/eller systrar (irmãs)

ett vad ( fazer uma aposta [ex: jogo, loto, etc])

ett post/nummer CEP (Sigla de Código de Endereçamento Postal)

ett vardags/rum [rum (= quarto, sala)]

Monday, April 09, 2007

Vanligaste substantivet i svenskan

Ett-ord 5:e deklinationen [ ett-ord "substantiv" som slutar på konsonat / substantivo que termina em "consonante"]

(- -) ñ tem a forma do plural.

ex: ett bord, bordet, bord, borden [deklinationer, ett-ord, -et, (--) , -en { a/uma/s mesa/s}

Substantiv Portugisiska
ett hus --------- huset ---- hus -- husen a/uma/s casa(s)
ett fönster ------fönstret -- fönster ---förstren a/uma/s janela(s)
ett brev -------- -et ------ (--) ------ -en a/uma/s carta(s)
ett år ---------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s ano (s)
ett glas -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s copo(s)*
ett flygplan ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s avião(es)
ett plan -------- -et ----- (--) ------ -en o/um/s plano (s)
ett barn ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s criança(s)
ett träd ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s árvore(s)
ett paket ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pacote(s)
ett skåp ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s armário(s)
ett bröd ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s pão(ães)
*ett kort ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s cartão(es)*
ett kök ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cozinha(s)
ett nummer --- numret -- nummer --- numren [el. nummerna] o/um/s numero(s)
*ett rum ---- rummet ---- rum --- rummen o/um/s quarto(s)
ett körkort ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s carteira de motorista(s)
ett huvud ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s cabeça(s)
ett jobb ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trabalho(s), emprego(s)
ett problem ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s problema(s)
ett exempel ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s exemplo(s)
ett namn ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s nome(s)
ett hotell ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s hotel (hotéis [plural])
ett bibliotek ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s biblioteca(s)
ett tåg ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s trem(s)
*ett recept ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s receita(s)
ett papper ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s papel (papéis [plural])
ett ord ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s palavra(s)
ett djur ---- -et ----- (--) ------ -en o/um/s animal (animais [plural])
ett prov ---- -et ----- (--) ------ -en a/uma/s prova(s)

Monday, April 02, 2007

Några orden

En skylt, skylten, skyltar, skyltarna (placa/s, letreiro/s)
(en-ord) guldfärgad (adj) guldfärgat (ett-ord), guldfärgade (plural) { cor de ouro ou dourado}


Mest (adj) mesta (plural) [superlativ] (a maior parte)

Ex: för det mesta (a maior parte das vezes)

  • jag tjänar mest pengar (eu ganho muito dinheiro)

  • den mesta tiden ägnar jag åt läsning (na maioria do meu tempo eu passo lendo)

Mest (adv) [komparation ” i högsta grad; oftast] (principalmente, sobretudo)

Ex: en av Sverige mest kända konstnärer (um artitista mais conhecido da Suécia)


Eller hur [ eller (konj)] {ou}

Ex: vill du ha te eller kaffe? (vc quer chá ”ou” café?)

Jag har rätt, eller hur? ( eu estou certa, não é?)

Du eller jag måste gå (eu ”ou” vc precisa ir)


Baklänges (adv) [tillbaka, bakåt] (para trás, de costa)

Ex: ta ett steg baklänges (recuar um passo)

ju (adv) [1 inte sant, eller hur, som du vet] pois é, não é

Ex: det är ju i morgon vi ska åka (pois é amanhã nós vamos)

Det var ju roligt att höra ( pois é foi legal ouvir isso)


Att finnas, finns, fanns, funnits (verb) {vara, existera, förekomma} (existir, encontrar-se, estar, haver)

Ex: det finns ingenting (não há nada)

Det finns lite bröd kvar ( sobrou um pouco de pão / restou um pouco de pão/ tem um resto de pão)

Att finnas (infinitiv)

Finns (present)

Fanns (preteritum{imperfekt})

Funnits (supinum [ha/hade]

hit(1) (adv) aqui, cá

ex: kom hit! (vem cá!)

ända hit (até aqui)

hit och dit (de um lado para outro / de lá e para cá)

hit(2) (s) en, hiten, hits [sång som säljer mycket ”engelska”] ( musica que vende muito /parada)

ex: hit/lista (lista das musicas mais vendidas)


här (adv) [på denna plats, hos mig] aqui, cá

ex: här inne (aqui dentro)

dit (adv)[1 till det stället] ali, {para} lá

- han gick dit (ele foi lá {ali})

- dit bort ( ali {adiante}, para além

- platsen dit han flytade ( o lugar para onde ele mudou)

där (adv) [1 på det stället] aí, ali, lá

- där borta (além, acolá, ali adiante, naquele lugar)

- han där (esse homen) [längre bort] aquele homen

- vem {är} där? (quem está aí?, quem é?)

- den där boken (esse livro)

2 på det stället som

- huset där jag bor ska rivas (a casa na qual eu moro vai ser demolida)

upp (adv) em cima, { para cima}

[1 mest som verbpartikel i riktning mot ett högre läge; uppåt]

- klättra upp i ett träd (subir em cima de uma arvore)

- en trappa upp (o primeiro andar)

2 - stiga upp (levantar-se)

3 verbpartikel [i ett högre läge; uppe] (em cima, no alto)

- hålla upp en skylt (pendurar uma placa ou um letreiro)

4 verbpartikel [öppen]

- bryta upp ett lås ( abrir com a força uma fechadura/cadeado, etc)

5 verbpartikel [ tills nåt tar slut] até acabar

- brinna upp (queimar alguma coisa até o fim)

- äta upp (comer a comida até acabar)

5 verbpartikel

- ringa upp (ligar para ....ex: policia, bombeiro, médico, etc)

- skriva upp ( anotar)

- kolla upp (olhar alguma coisa, verificar alguma coisa, certificar alguma coisa)

uppe (adv) [1 i ett läge högt upp] em cima

- uppe i trädet (no alto da arvore)

- uppe på berget (no topo da montanha)

2 uppstigen {från sängen}, på benen (levantar-se da cama)

- Är du inte uppe än? (Você ainda ñ levantou da cama?)

ner (adv) [i riktning mot ett lägre plan] abaixo, para baixo

- ramla ner (cair)

- åka ner till Malmö (i para Malmö {ner} se estiver em Stockholm, Malmö fica no sul Stockholm fica no "meio")

- sitta ner ( sentar na cadeira)

- lägga ner (fechar uma fabrica, ex )

nere(1) (adv) [på en lägre nivå] abaixo, em baixo

- nere i källaren (no porão/sótão)

nere(2) (adj) [deprimerad] deprimido

- känna sig nere (sentir-se abatido/deprimido)

ut (adv) [1 verbpartikel i riktning från insidan ] fora

- gå ut (sair)

- rusa ut på gatan (correr para fora {ir na rua})

2 verbpartikel i riktning från en plats, bort, iväg

- låna ut (emprestar para alguém alguma coisa)

- skicka ut brev (mandar uma carta)

ute (adv) [1 utomhus # inne] { fora de casa # dentro de casa} fora

- där ut (lá fora)

- äta ut ( jantar/almoçar fora)

2 borta, inte hemma # hemma {fora, ñ está em casa # estár em casa}

- hon är ut (ela ñ está em casa)

- vara illa ute (ver-se em apuros)

3 slut, förbi

- tiden är ute ( o prazo acabou/expirou, deu a hora)

4 omodern (fora da moda)

- smala jeans är ute (jeans justa/apertada está fora da moda)

in (adv) [verbpartikel till insida {av något} ] para dentro

- flyta in i huset ( mudar para uma casa)

- Stig in! (entre!)

- läsa in {en kurs} [=lära sig] (estudar, fazer um curso)

- spela in (gravar um CD, filme, etc)

- gå {komma} in (entrar, ir para dentro)

inne (adv) [inuti, på insidan {inomhus}] dentro, em casa

- inne i bilen (dentro do carro)

- sitta inne [sitta i fängelse] (estar preso {em uma prisão})

- tiden är inne ( chegou a hora)

hem(1) (adv) [till sitt hem el. sin hemort] casa, lar

- gå hem ( ir para casa)

hem(2) (s) ett, hemmet, hem, hemmen [1 ställe där man bor, permanentbostade] domicílio

- arbeta i hemmet (trabalhar em casa)

hemma (adv) [i hemmet, inne] em casa

- hon är inte hemma (ela ñ está em casa)

- vara hemma [hemkommen] (estar de volta)

bort (adv) [iväg, undan, härifrån] fora

- dit bort (para ali, para lá)

- långt bort (muito distante)

- längre bort ( mais além)

- längst bort ( ao fundo, no fim)

- glömma bort (esquecer)

- kasta bort (jogar fora)

borta (adv) [på annat ställe, inte hemma] fora, em outro lugar

- "borta bra men hemma bäst" ("ñ há lugar melhor do que a nossa casa" (ditado)

- en sida är bosta (falta uma página)

fram (adv) [1 verbpartikel i riktning från en plats som ligger längre bort el. är skymd] adiante

- längre fram (mais adiante)

- längre fram (tiden) {tempo} (mais tarde)

- hinna fram i tid (chegar na hora marcada)

framme (adv) [1 vid målet] na frente, na dianteira, {chegada}

- nu är vi framme! (já chegamos!)

- böckerna ligger framme ( os livros estão ai na sua frente)

i huset (na casa)

en plats, platsen, platser (o/um/s lugar (-es)

- var sak på sin plats (cada coisa em seu lugar)

det stämmer (estar certo) [(v) att stämma, stämmer, stämde, stämt, stäm! [1 vara korrekt]

- räkningen stämmer inte (a conta/somma não está certa)

hinner (v) [att hinna, hinner, hann, hunnit, hinn!] {1 komma i tid, nå fram] antingir, chegar a, alcançar

- han hann inte med bussen (ele ñ alcançou o ônibus)

- hinna fram (chegar a tempo)

- hinna med... (ter tempo para....)

- hinna fatt (alcançar)

(att) hämta, hämtar, hämtade, hämtat, hämta! [skaffa, gå efter] (vir) buscar, trazer

- hämta vatten (buscar agua)

- hämta barn från dagis (buscar as crianças na creche)

- hämta andan ( tomar fôlego)

hämtar sig [tillfriskna, hämta nya krafter] refazer-se, restabelecer

- hon har hämtat sig efter operationen (ela restabeleceu após a operação)

missar (v) [att missa, missar, missade, missat, missa! falhar, errar, {perder}

- hon missade tåget (ela perdeu o trem)

- Missa inte den filmen! ¨(Não deixe de assister o filme! el. Ñ perca o filme!)

hur långt [ långt (adv)] longe {distância} (qual a distância)

- långt borta (muito longe)

ett bolag, bolaget, bolag, bolagen (firma, empresa,companhia)

ett lokalsamtal (telefonenar local na mesma cidade) [ett lokal/samtal, samtalet, samtal, samtalen (conversa, conversação)

SJ [ Statens Järnvägar] [ uma empresa do governo q tem linha de trem, ônibus, transporte, etc]

en stund, stunden, stunder, [ kort tid, ögonblick] instante/s, momento/s

(att) bestämma(v), bestämmer, bestämde, bestämt, bestäm! [besluta, avgöra] determinar, decidir, resolver