Söka - Procura - Search

Tuesday, November 28, 2006

Partikelverb II

Verb att göra -- gör -- gjorde -- gjort (fazer)
- göra av med [ betala, förbruka] ( gastar)
John gör av med 1 000:- (kronor) per månad på tabak. ( John gasta por mês 1 000 coroas em cigarro.)
- göra bort sig [ skämma ut sig] ( envergonhar-se)
Han gjorde bort sig när ha sa "du" till kungen. ( Ele envergonou-se quando ele chamou o rei de "você".)
- göra sig till [ låtsas] ( fingir, fazer de conta que.....)
Du är inte sjuk. Du gör dig bara till. ( Você não está doente. Você está fingido.)
- göra upp [ ordna en betalning, bestämma] ( fixar, (pagar uma conta), decidir)
Vi måste göra upp om notan nu. ( Nós precisamos "acertar as contas" agora.)
- göra åt [ laga, rätta til] ( arrumar, consertar)
Hon har dåliga tänder men gör inget åt dem. ( Os dentes dela está ruim mas ela não faz nada.)
- göra om [1 göra en gång till] [2 förändra ] (1 refazer, 2 modificar)
Vi gör om försöket. (Nós tentamos de novo.)
Vi har gjort om (i) köket. ( Nós modificamos a cozinha.)

Verb att hålla --- håller --- höll --- hållit (ter; segurar; etc)
- hålla av [ tycka om, älska] (gostar de, amar]
Min dotter håller mycket av si farmor. ( Minha filha gosta muito (ama) seu avô materno.)
- hålla om [krama] (abraçar)
Flickan höll om sin katt när hon skulle somna. ( A menina abraça o seu gato quando ela vai dormir.)
- hålla ihop [ vara tillsammans] ( juntos)
Per och Anita har hållit ihop i tretton år nu. ( O Per e a Anita estão juntos há trinta anos.)
- hålla med [ tycka samma som] (concordar com.....)
Jag håller med om allt du säger. Du har rätt. ( Eu concordo com tudo que você fala. Você esta certo.)
Vi måste byta soffa. Håller du inte med mig? ( Nós precisamos trocar o sofa. Você não concorda comigo?)
- hålla på med [ göra, vara upptagen med] ( estar a, estar ocupado com algo)
Grannen håller på med sin bil varje kväll. ( O vizinho vive ocupado com seu carro toda noite.)
Vad håller du med? ( No que você esta ocupado (fazendo)?
- hålla till [uppehåla sig, hålla hus] ( estar, encontra-se)
Vi höll mest till i köket. ( Nós estamos sempre na cozinha.)

Verb att komma --- kommer --- kom --- kommit ( vir; [anlända ( chegar)], [infinna sig, uppträda ( aparecer, comparecer]
Ex: Jag kommer kl 5. ( Venho às cinco.)
- Ja, jag kommer. ( Sim, já vou.)
[uttr. futurum] - Jag kommer aldrig att göra ngt sådant. ( Nunca farei tal coisa.)
- komma av sig [ glömma vad man ska säga] ( esquecer o que a gente ia falar)
Skådespelaren kom av sig när publiken började skratta åt honom. ( O ator esqueceu o que ia falar quando o publico comecou a rir dele.)
- komma bort [ försvinna] ( perder, sumir, desparecer)
Mina nycklar har kommit bort. ( Minhas chaves sumiu (desapareceu).)
- komma på [ komma ihåg] ( lembrar-se)
Jag kan inte komma på vad hon heter. ( Eu não lembro o nome dela. /Eu não lembro como ela se chama.)
komma ut [ bli publicerad] ( publicar-se)
Boken kommer ut i höst. ( O livro foi publicado no outono.)
- komma över [bli "frisk" från, "glömma"] ( esquecer um sofrimento, perda, (ex: morte, amor)
Hon hade svårt att komma över sin mans död. ( Foi dificil para ela "esquecer a morte do marido.)
- komma överens [ tillsammans bestämma något, enas] ( decidir)
Vi kom överens om att flytta till landet. ( Nós decidimos mudar para o campo.[ morar fora da cidade])

Verb att känna --- känner --- kände --- känt [1 uppfata med sinnena, märka] (1 sentir), [ ha kunskap om, vara bekant eller förtrogen] ( 2 conhecer, saber), [ 3 ta (på), röra (vid)] (3 pegar, tocar-se)
1 känna en lukt. ( sentir um cheiro/aroma.)
1 känna glädje. ( sentir alegria.)

2 jag känner henne. ( eu conheço ela.)

3 känna på kvalitén. ( sentir a qualidade.)

- känna till [ veta, veta något om] ( conhecer, saber alguma coisa)
Känner du till någon som talar ryska? ( Você conhece alguém que fala russo?)
- känna igen ["komma ihåg"] ( reconhecer)
Jag känner igen honom från en TV-film. (Eu reconheci ele de um filme na tv.)
- känna på sig [ tro, ana] ( ter um pressentimento (palpite))
Hon kände på sig att hon skulle bli sjuk. ( Ela teve um pressentimento de que ia ficar doente.)

Monday, November 27, 2006

Motsatser

Motsatsord/Antonym (Antónimo)

1- Lådan är lättare än jag trodde. ---------- # tyngre ( pesada)
(A caixa e mais "leve" do que eu imaginei)
2- Han är yngst och hon är ................ --------# äldst (mais velha)
( Ele é mais "novo", ela é ................. mais velha)
3- Skorna är för stora. ----------------- # små (pequenos/as)
(Os sapatos são muito "grandes".)
4- Den här stolen är högst. ------------ # lägst ( baixa/o)
( Essa cadeira e mais "alta".)
5- Måste du alltid ta den bästa sängen? -------- # sämsta (pior)
( Você precisa sempre pegar a "melhor" cama?)
6- Ta den kortaste pennan. -------------- # längsta (o/a mais longa/o)
(Pega a caneta/o lapís "mais curto".)
7- Boken är tjock. ------------------ # tunn (fino)
( O livro e "grosso".)
8- Dina fingrar är fortfarande smutsiga. ------------ # rena (limpo/a)
( Seus dedos ainda estão "sujos".)
9- Gatan är inte bred, den är .............. ------------ # smal (estreito/a)
( A rua não é "larga", a rua e ........... estreita.)
10- Den här soffan är hård. -------------------- # mjuk ( macio/a)
( Esse sofa é duro.)
11- Glaset är fullt men flaskan är ........ ----------- # tom (vazio/a)
( O copo (de vidro) está cheio mas a garafa está........vazia.)
12- Det var en svår fråga. ------------------------ # lätt (facil)
(Essa pergunta foi dificil.)
13- Katten är vit. -------------------- # svart (preto)
( O gato é branco.)
14- Hon har många böcker på bokhyllan. -------- # få (pouco/a/)
( Ela tem "muitos" livros na estante.)
15- Han har fler böcker än hon. ------------------ # färre (menos)
( Ele tem "mais" livros do que ela.)

Mer ex:
- börja ---- # ------- sluta, upphora
( começar ---- # ----- terminar, acabar)
- möblerad ---- # ---- omöblerad
( mobíliado ------ # ---- sem mobília)
- ledig --------- # ----- upptagen
( livre, desocupado --- # ----- ocupado)
- van ---------- # -------- ovan, oerfaren
(acostumado---# --------- desacostumado)
- öppna ------ # -------- stänga, slå igen
( abir------- # --------- fechar)
- på landet --- # ------- i stan
( viver no campo ----- #---- viver na cidade)
- sjuk --------- # -------- frisk
(doente) ------ # --------- são [de boa saúde])
- sommar ---- # -------- vinter
( verão -------- # -------- inverno)
- större ------ # -------- mindre)
( maior ------- # -------- mais pequeno, menor)
- sälja ------- # -------- köpa
( vender ----- # --------- comprar)
- myndig ---- # -------- omyndig
( maior de idade ------# ------ menor de idade)
- kredit------ # ------------ kontant, debet
((comprar) à crédito ------ # ------ (pagar) à vista)
- oviktig -------- # ---------------viktig
( significante, importante ----- # ------ insignificante, que não tem importância)
- hel ------------ trasig, sönder
( inteiro, completo ------ # -------- quebrado

Friday, November 24, 2006

Verb i "Futurum"

Verbo no Futuro
1. Ska(ll) och infinitiv av huvudverbet. (ska(ll) e o infinitivo do "verbo principal").
Ska(ll) innebär ofta subjekets egen viljeyttring:
- Vad ska du göra i morgon? ( O que você vai fazer amanha?
- De ska resa utomlands på semestern. (Eles vão viajar para o exterior nas ferias)

2. Kommer att och infinitiv av huvdverbet för att uttrycka ren framtid utan innebörd av viljeyttring. Det förekommer därför ofta i program, scheman, förutsägelser o. dyl.: ( kommer att e o infinitivo do "verbo principal" para expressar no futuro sem ser "um desejo ou vontade". Sempre vem junto com um programa, esquema, falar o que vai fazer no futuro)
Ex:
- Resan kommer att avlutas i Malmö. ( enligt programmet) / ( A viagem vai terminar em Malmö. [ seguindo o programa])
- Det kommer jag aldrig att glömma. ( Isso eu nunca vou esquecer.)
- Alla kommer vi att en gång dö. ( Todos morren uma vez.)
- Ingen visste vad som skulle komma att hända nästa dag. ( Ninguém sabia o que iria acontecer no proximo dia.)
- Ingen vet vad som kommer att hända om tio år. ( Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dez anos.)

3. Tänker, har för avsitk att eller ( i högre stil) ämnar och infinitiv av huvudverbet, varvid subjektets egen vilja är starkt betonad: ( Pensar, tencionar (a intenção de, pensar) e infinitivo do "verbo principal", junto com subjeto "com sua propria vontade".)
Ex:
- Vad tänker du göra i morgon? ( O que você está pensando em fazer amanhã?)
- Presidenten hade för avsikt att fortsätta resan följande dag. ( O Presidente pretende continuar a viagem no dia seguinte.)

Futurum exaktum (Futuro exacto, preciso)

Futurum exaktum bildas av ska(ll) eller kommer att och perfekt infinitiv av huvudverbet. ( O futuro exacto constroi com o " verbos ska(ll) ou com kommer att e perfeito infinitivo do verbo principal.)
Futurum exaktum anger att en handling i framtiden fullbordas, innan en annan handling i framtiden påbörjas: ( Futuro exato indica uma "atividade no tempo futuro que termina, antes de outra atividade no tempo futuro "começa".)
Ex:
- Jag ska ha skrivit brevet färdigt, när du går/ska jag gå till posten. ( Eu penso em terminar de escrever essa carta primeiro, quando você for embora eu vou colocar no correio.)

Mer om "Adverb" och svar på en fråga

Svar: En anonym skickade en fråga om skillnad mellan "ändå och ännu" . Um/a anonima me mandou uma pergunta sobre a diferencia de duas palavras

ändå e ännu.

- ändå (adv) [ i alla fall, trots allt] ( em todo caso, apesar de/ contudo, todavia, mesmo assim, no entanto)

Ex: filmen var dålig men vi hade roligt ändå. ( O filme foi ruim "mas mesmo assim" nós divertimos muito. /Apesar que o filme foi ruim nós divertimos do mesmo geito)

- ännu (adv) 1 än, fortfarande(ainda), alltjämt 2 förstärker komparativ ytterligare ( ainda, já)

Ex: inte ännu ( ainda não)

- ännu så länge ( por enquanto, por ora, até agora)

- har posten kommit ännu? ( o correio já veio?)

- ännu en gång ( mais uma vez)

Mer om adverb

Frågande tidsadverb / adverbio de tempo "pergunta"

när? (quando?)---------- hur länge? (quanto tempo?) ----------- hur sällan?

allmänna tidsadverb

alltjämt, fortfarande, ännu ------- när som helst (ainda, já ----- qual quer hora/momento)

därpå, därefter, sedan ----------- just ( depois, em seguida, a seguir----- justamente)

efteråt -------------------------- redan (depois, mais tarde ------- já)

före -- efter -------------------- (så) småningom (antes de, depois ------ pouco a pouco, aos poucos, sucessivamente, gradualmente)

genast, med detsamma, omedelbart ----- sent---tidigt (imediatamente, logo ----- tarde---que chega cedo)

hittills, hitintills, än så länge ------- slutligen (até agora ----- finalmente, por fim)

dittills, ditintills, så länge ---------- äntligen ( até entao, até essa altura, até ai ------finalmente, afinal, enfim, por fim)

hur länge som helst --------------- under tiden ([há] muito tempo ----- durante)

Tuesday, November 21, 2006

Motsatsord "fortsättning"

Adjektiv
1- arbetsam---- #---- lat
2- billig-------- #----- dyr
3- bra---------- #----- dålig
4- stark ------- #----- svag
5- lång -------- #----- kort
6- smal ------- #----- bred
7- mager ----- #----- tjock ( slank # tjock)
8- vacker ---- # ----- ful
9- tråkig ----- # ---- rolig
10- modig --- # ----- feg
11- generös -- # ---- snål
12- ny -------- # ---- gammal
13- lätt ------ # ---- svår
14- snäll ---- # ----- elak
15- lycklig -- # ----- olycklig
16- hög ----- # ----- låg
17- snygg --- # ----- ful
18- mörk ---- # ---- ljus
19- hungrig --- # --- mätt
20- trött ------ # ---- pigg
21- ung ------- # ---- gammal
22- ledsen --- # ----- glad
23- varm ---- # ------ kallt
24- trevlig -- # ------ otrevlig

Português
1- trabalhador, trabalhoso------- # --------- preguiçoso
2- barato --------------------------- # --------- caro
3- bom ----------------------------- # ---------- ruim, (sjuk/doente)
4- forte ---------------------------- # ---------- fraco
5- longo, comprimento, (pessoa alto/a) ------# ----- curto, baixo
6- estreito ------------------------ # ---------- largo, amplo, extenso
7- magro ------------------------- # ----------- gordo
8- bonito, lindo ----------------- # ----------- feio
9- aborecido, chato, tédioso ------ # ------- engraçado, divertido
10- corajoso, valente ---------- # ----------- covarde
11- generoso ------------------- # ------------ avarento, mesquinho, sovina
12- novo ------------------------ # ------------ velho
13- leve, (light, diet(alimento, bebida) ------ # ---- dificil, duro
14- bom, gentil ---------------- # --------- mau, malvado
15- feliz ------------------------ # --------- infeliz, desgraçado
16- alto, elevado -------------- # --------- baixo
17- lindo, bonito -------------- # --------- feio
18- escuro --------------------- # --------- luz, claridade
19- estar com fome ----------- # --------- satisfeito, saciar (matar) a fome
20- cansado ------------------- # --------- vivo, ativo, cheio de energia
21- jovem ---------------------- # --------- velho
22- triste, desolado ---------- # --------- alegre
23- quente -------------------- # --------- frio
24- agradável ---------------- # --------- desagradável, aborrecido

en-ord, ett-ord, plural, komp: -ast, -ast, -aste / -re, -st, -sta /
- lat, (neutrum), lat-a
- dyr, dyr-t, dyr-a
- dålig, -t, -a komp: sämre, sämst, sämsta
- svag, -t, -a
- kort, -t, -a
- bre, brett, breda
- tjock, -t, -a
- ful, -t, -a
- rolig, -t, -a
- feg, -t, -a
- snål, -t, -a
- gammal, gammalt, gamla komp: äldre, äldst, älsta
- svår, -t, -a
- elak, -t, -a
- olycklig, -t, -a
- låg, -t, -a komp: lägre, lägst, lägsta
- ful, -t, -a
- ljus, -t, -a
- mätt, (neutrum), mätta
- pigg, -t, -a
- gammal, gammalt, gamla komp: äldre, äldst, äldsta
- glad, glatt, glada
- kall, -t, -a
- otrevlig, -t, -a

Monday, November 20, 2006

Motsatsord

Adjektiv
1- arbetsam---- #---- lat
2- billig-------- #----- dyr
3- bra---------- #----- dålig
4- stark ------- #----- svag
5- lång -------- #----- kort
6- smal ------- #----- bred
7- mager ----- #----- tjock ( slank # tjock)
8- vacker ---- # ----- ful
9- tråkig ----- # ---- rolig
10- modig --- # ----- feg
11- generös -- # ---- snål
12- ny -------- # ---- gammal
13- lätt ------ # ---- svår
14- snäll ---- # ----- elak
15- lycklig -- # ----- olycklig
16- hög ----- # ----- låg
17- snygg --- # ----- ful
18- mörk ---- # ---- ljus
19- hungrig --- # --- mätt
20- trött ------ # ---- pigg
21- ung ------- # ---- gammal
22- ledsen --- # ----- glad
23- varm ---- # ------ kallt
24- trevlig -- # ------ otrevlig

en-ord, ett-ord, plural, "komp:" (komparation av de oregelbundna "adjektiv")
Ex:
- enkel (en-ord)-- enkelt (ett-ord)--enkla (plu)komp: enklare, enklast, enklaste (simple)
- arbetsam-- arbetsam-t --- arbetsam-ma ( trabalhador; trabalhoso)
- billig ------ billig-t -------- billig-a ---- ( barato)
- *bra/god--- go-tt---------- god-a------- bättre ---- bäst--- bäst-a ( bom)
- stark ------ stark-t ------- stark-a ----- ( forte)
- lång ------- lång-t -------- lång-a ------ längre ---- längst-- längst-a ( longo; comprimento, (pessoa alto/a)
- smal ------ -t ------------- -a -------- ( estreito)
- mager ---- magert------- magra ---- (magro/a) slank, -t, -a (esbelto/a)
- vacker ---- vacker-t ---- vackra ------- ( bonito/a, lindo/a)
- tråkig ----- tråkig-t ---- tråkig-a ------ ( aborecido, enfadonho, chato, tédioso)
- modig ----- modig-t --- modig-a ------ ( corajoso, valente)
- generös --- generöst --- generös-a ---- ( generoso)
- ny --------- nytt -------- nya ------------ ( novo)
- lätt ------- lätt --------- lätt-a ---------- (leve (light/diet /comida, bebida)
- snäll ----- snäll-t ----- snäll-a --------- ( bom, gentil)
- lycklig --- -t ------------ -a ------------- ( feliz)
- hög ------- -t ------------ -a ---- högre ----- högst-----högst-a (alto, elevado)
- snygg ---- - t ------------ -a ---- ( lindo, bonito) ex: en snygg kille ( um rapaz lindo/bonito), ett snyggt mål
- mörk ---- -t ------------ -a ----- ( escuro)
- hungrig --- -t ---------- -a ----- ( estar com fome)
- trött ------- trött ------ trött-a ( cansado)
- ung -------- -t ---------- -a ----- ( jovem)
- ledsen ----- ledset----- ledsn-a ( triste, desolado)
- varm ------ -t ---------- -a ----- ( quente)
- trevlig ---- -t ---------- -a ----- ( agradável)Wednesday, November 15, 2006

Verb och Partiklar

Några vanliga verb partiklar

1- att bero på, beror på, bero-dde, bero-tt [ha till orsak] (depender de)
- det beror på ett misförstånd ( dependeu de um mal entendido)
2- att bli(va), bli-r, blev, blivit ( ser)
- bli av (realizar-se, efectuar-se)
- resan blev inte av ( a viajem não aconteceu)
- blir av med [ förlora(= perder); bli kvitt(= desfazer-se de)]
- bli av med sin plånbok {förlora} ( perder a carteira)
- blir til sig [ bli upphetsad] - hon blev till sig av oro för barnet (ela ficou preocupada pela criança)
- blir över [ återstå] (sobrar) - det blev ingenting över av tårtan ( não sobrou nada da torta)
- blir kvar (ficar)
3- att boka , -r, -ade, -at [beställa] ( marcar, reservar)
- bokar om [ ändra en bokning] (mudar uma reserva)
4- att bry sig , bryr, brydde, brytt [ bry sig om] (importar-se com, interressar-se por)
- bryr sig om [ bekymra sig om, intressera sig för/ mest med negation] (usa com negação)
- det är ingent att bry sig om (não tem importâcia nenhuma)
- jag byr mig inte om vad folk tänker ( eu não importo o que as pessoas pensa)
5- att bränna, bränner, brände, bränt (queimar)
- bränner vid (queimar a comida)
- gröten brände vid ( o migau queimou)
6- att dra(ga), drar, drog, dragit 1 föra till sig { med handen} ( puxar, tirar)
- dra i handbrosmsen ( puxar o freio de mão)
- dra ner rullgardinen ( puxar a "rullgardinen" fechar)
2 släpa, bogsera (arrastar)
- dra på en kärra
- gå och dra [benen efter sig] (arrastar as pernas)
3 drar (sig) tillbaka/undan etc
- dra sig tillbaka ( retirar-se)
- Dra åt helvete! {= ge dig iväg!} (some! desaparece da minha frente!)
4 utvinna, extrahera i fraser
- dra lärdom (av något) ( aprender uma lição (de alguma coisa))
- dra slutsatser (av något) ( tirar conclusão de alguma coisa ou chegar a conclusão)
5 rita, teckna (desenhar, riscar)
6 blåsa, fläkta ( vento, brisa)
- det drar från fönstret (corrente de ar pela janela)
7 förbruka, behöva (usar, gastar)
- bilen dra mycket bensin ( o carro gasta muita gasolina)
att dra av [ göra avdrag {i deklaration} [deduzir do imposto de reda]
att dra igång [ starta] (começar)
att dra in -1 återta, avskaffa (suprimir (tomar, prender))
- myndigheterna drog in körkortet (as autoridades prenderam a carteira de mostorista)
1 minska (diminuir)
- dra in på hushållskostnaderna ( diminuir o orçarmento da casa)
att dra sig - 1 gå för sakta (om klockor) (sobre relógio que anda devagar)
2 vara ovillig, vara tveksam (hesitar em fazer alguma coisa)
att dra ut [dröja, ta lång tid] (prolongar o tempo)

7- att dyka, dyker, dök (el. dykte), dykt (mergulhar)
att dyka upp (emergir, aparecer, surgir), om flyplan ( descer em voo (avião))
8- att frosta av, frostar, frostade, frostat [ ta bort is från] ( descongelar)
- han frostade av kylskåpet ( ele descongelou a geladeira)
9- att frysa, fryser, frös, frusit 1 [ känna kyla] (sentir frio, gelar)
2 förvandlas till is, få isbeläggning (congelar, fazer gelo)
3 göra mat iskall, djupfrysa (congelar alimento, comida)
att frysa ut [ utestänga ur gemenskap] ( ignorar uma pessoa)

10- att fräscha upp, -r, -ade, -at [ göra fräschare] ( refrescar)
- fräscha upp minnet ( refrescar a memória)
11- att fylla, fyller, fyllde, fyllt 1- göra full (encher)
- fylla en kopp (encher um copo)
- fylla kylskåpet med mat ( encher a geledareira de comida)
- fylla år (=ha födelsedag) (fazer anos)
2 uppta hela utrymmet i (encher até a borda)
- vattnet fyllde snabbt hela båten (o barco encheu de agua até a borda)
att fylla i [ komplettera med uppgifter] ( preencher formúlario)
- fylla i en blankett (preencher um formulario)
12- att föda, föder, födde, fött 1- ge liv åt (nascer, vir ao mundo, dar à luz)
- hon födde en flicka ( ela deu a luz a uma menina)
- jag är född i Borås (São Paulo) ( eu nasci em Borås (São Paulo))
2 ge föda (sustentar com alimento, dar comida)
att föda upp ( criar animal)
- föda upp hästar ( criar cavalos)
13- att ge (giva), ger, gett (el. givit), ge! (el.giv!) ( dar, oferecer, presentear)
- ge någon en present ( dar um presente para alguém)
- ge besked ( dar uma decisão)
- ge ett exempel ( dar um exemplo)
att ge efter, ger, gav, gett [ge vika] (ceder-se a)
att ge igen [ge lika för lika, hämnas] ( devolver (pagar na mesma moeda)
att ge med sig [ acceptera något {efter påtryckning}] (dar de si)
att ge sig [ kapitulera, ge upp] ( peder as esperanças)
att ge sig av [ avlägsna sig, ge sig iväg] (deixar pra lá, ir embora)
att ge upp [ kapitulera, anse {saken} förlorad] ( resignar-se)
att ge ut [ låta publicera] - ge ut en bok ( puvlicar um livro]Saturday, November 11, 2006

Några vanliga Sammansatta ord

Stam ord / palavra raiz

(ett)* te, te-et, te-er = chá(s) ------en kopp, -en, -ar = xícara(s)
- te/påse(-en, -ar) (= saquinho de chá)
- (ett) te + en kopp = en tekopp (= uma xícara de chá), -kopp-en,-ar
en buss, -en, -ar = ônibus ----------en förare, förar(e)-n, förare, förar-na = motorista
- en buss + en förare = bussförare -förar(e)-n, -förare, -förar-na (= motorista de ônibus)
en hand, -en, händ-er, händer-na = mão--------en duk, -en, -ar (= toalha)
en hand + en duk = en handduk, -en, -ar (=toalha de rosto, para enxugar as maõs )
- en borduk (= toalha de mesa)
- en filmduk (= tela de cinema)
att duka (v) -r, -ade,-at (= arrumar a mesa)
- duka fram(v) (= pôr a mesa, servir)
- duka av (v) (= tirar a mesa)
- duka under(v) [ gå under, dö, ge upp](v) (=sucumbir, ceder)
- duka upp(v) [hitta på / e mais usado, tem o mesmo sentido = inventar, imaginar coisas]
en vuxen(adj) vuxe-t, vuxn-a (= adulto) -----ett gymnasium, gymnasi-et, gymnasi-er (=escola de segundo grau/colegial)
en vuxen + ett gymnasium = ett vuxengymnasium gymnasi-et, gymnasi-er (= escola de segundo grau para adulto)
- en vuxen man (= um homen adulto)
- i vuxen ålder (= na idade adulta)
- barn och vuxna (= criancas e adultos)
en telefon, -en, -er (=telefone) --------en katalog, -en, -er (= catálogo)
en telefon + katalog = en telefonkatalog, -katalog-en, -er (= lista telefónica)
en post / brev, paket (=correio, correspondência) [posten=(posto do correio] ------ ett nummer, numeret, nummer, numren(nummerna) (=numero)
en post + ett nummer = ett postnummer (= código postal (cep))
en väg, -en, -ar (= estrada) ------ett vägmärke, märk-et, märke-n, märkena (= marca, sinal)
en väg + ett märke = ett vägmärke (= sinal de estrada)
(ett) kött, -et (carne) --------(en) färs, -en (= (carne) moida)
(ett) kött + (en) färs = (en) köttfärs (= carne moida)
ett fack, -et, fack, fack-en (= sindicato)-------en förening, -en, ar (= união, organização)
ett fack + en förening = fackförening (= união sindical)
(en) mat, -en (= alimento, comida) -------en sal, -en, -ar, [en stor sal] (= sala, salão)
(en) mat + en sal = en matsal (= salão de festa)
en arm,-en, -ar (= braço)-------ett band, band-et, band, band-en (= fita, tira)
en arm + ett band = ett armband (= pulseira, bracelete)
ett armband + en klocka (-n,-or) = armbandsklocka (= relógio de pulso)
ett armband + ett ur (ur-et, ur, ur-en) = ett armbandsur (= relógio [de bolso, de pulso])
en arm + en båge (-en,-ar) = en armbåge (= cotovelo)
ett vin, -et, -er (=vinho) -------- en flaska, -en, -or (= garrafa de vinho)
ett vin + en flaska = en vinflaska (= uma garrafa de vinho)

Friday, November 10, 2006

Sammansatta ord "fortsättning"

C) en gata + en korsning = en gatukorsning ( cruzamento de ruas)
u är en gammal genitivform, som har stannat kvar särskilt i officiellt språk, men har tendens försvinna i vardagligt språk, ex: gathörn, gatflicka.
{ u e uma forma antiga de "genitiv", usa mais como oficial lingua, no sueco moderno a tendencia e desaparecer como os ex.}
- en gatukorsning, -korsning-en, -ar
- en gata, -n, -or
1. en vara + ett hus = ett varuhus, -hus-et, -hus, -hus-en(hus=casa) /ett varuhus ( casa de comercio, loja, galeira de lojas)
- en vara, -n, -or (mercadoria/s)
2. en lada + en gård = en ladugård, -gård-en, -ar (gård=fazenda, chácara) /ladugård=estábulo, curral
- en lada, -n, -r (celeiro, paiol)

D) en kyrka + en gård = en kyrkogård (kyrkogård= cemitério) /en kyrka,-n, -or (igreja)
o är en gammal genitivändelse, som är den vanligaste av de gamla gentivändelserna. { o e uma forma antiga e mais comun}
en vecka + en tidning = en veckotidning (revista semanal)
- en vecka, -n, -ar (semana) /en tidning, -en, -ar (revista, jornal)
en vecka + en lön = en veckolön (=salario semanal) -lön-en, -lön-er (=salario)

E) en rätt + gång = en rättegång (= processo judicial), -gång-en, -gång-ar , den gamla genitivändelsen a har här försvats till e. { a forma antiga do a mudou para o e.}
en olja + tank = en oljetank (=tanque de oleo), -tank-en, -tank-ar

F) en flicka + en skola = en flickskola (= escola para meninas), -skola-n, -or , obetonat a och e försvinner oftast i sammansättning. { a e e que não seja acentuada (pronuncia longa) desaparece sempre quando "sammansatta" junta as palavras}
en pojke + en cykel = en pojkcykel (= menino da bicicleta), -cykel-n, -cyklar
Undatantg: /excepção:
en födelse + ett nummer = ett födelsenummer
en födelse + en dag = en födelsedag (= dia do aniversário), -dag-en, -dag-ar (dia) en födelse, -en, -er (nascimento)

Extra ex:
en gata + ett hörn = ett gathörn (= esquina), -hörn-et, -hörn, -hörn-en
en gata + en lykta = en gatlykta (lampada de rua (antiga)), -lykta-n, -or
en gata + en belysning = en gatubelysning (= luz de rua), -belysning-en, -belysning-ar
en gata + ett kök = ett gatukök (barraca de rua q vende sanduiche), -kök-et, -kök, kök-en (cozinha)
ett kök + ett bord = ett köksbord (=mesa de cozinha), -bord-et, -bord, -bord-en (mesa)
en genitiv + en ändelse = en genitivändelse (= genitivo terminação, sufixo), -ändelse-en, -ändelse-r/ en genitiv, -en, -er
en genitiv + en form = en genitivform, -form-en, -form-er
en bok + en hylla = en bokhylla (= estante de livros), -hylla-n, -hylla-or
ett huvud + en stad = en huvudstad (= capital), -stad-en, städ-er, städer-na (cidade), ett huvud (cabeça), huvud-et, huvud, huvud-en

PS: O idioma sueco tem mais o menos 10% de palavras composta (sufixo), 10% prefixo, 20% "ordbildning", se formar palavras "dos verbos para substantivos, adjetivos, adverbios, etc.
Thursday, November 09, 2006

Sammansatta ord

Det är det sista ordets artikel (en/ett) som bestämmer det sammansatta ordets artikel (en/ett)
("sammansatta ord" = palavras composta / a ultima palavra que determinar e faz a conjugação (declinação), "en-ord" ou "ett-ord")
Ex:
1. en sommar + en stuga = en sommarstuga (= casa de campo)
- en sommarstuga, -stuga-n, -stuga-r, -stugar-na
2. ett fönster + en ruta = en fönsterruta (= vidraça)
- en fönsterruta, -ruta-n, -ruta-r

Olika sätt att bilda sammansatta ord i svenskan: (diferente maneira de construir "palavras composta" no idioma sueco)
A) en sommar + en stuga = en sommarstuga {orden fogar direkt tillsammans} ( junta as
palavras direto)

B) en parkering + en plats = en parkeringsplats (estacionamento) { orden fogar man tillsamans genom ett -s. Detta -s är en gammal genitivändelse. ( junta as palavras com "s")
Regler/Regra:
1- Fog-s tillkomer inte då första ordet slutar på "s- eller sje-ljud. ( não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com (s) na "raiz da palavra" ou "sje-ljud"*.)

2- Fog-s tillkommer inte om första ordet slutar på obetonat -el, -en, -er, -on. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com -el, -en, -er, -on ñ acentuada)
Ex: en nyckel + en knippa = en nyckelknippa (molho de chaves)
- en nyckelknippa, -knipa-n, -knippa-r

3- Fog-s tillkommer inte då första ordet slutar på "betonat" -eri, -i, -ist, -ad, -ett, -ik, -on, -ur, -yr. (ñ junta com -s quando a primeira palavrar terminar -eri, -i, -ad, -ett, -ik, -on, -ur, -yr. "acentuada" )
Ex: en telefon + en hytt = en telefonhytt ( cabine telefónica)
en telefonhytt, -hytt-en, -hytt-er

4- Fog-s tillkommer inte när första ordet slutar på vokal. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com "vogal")
Ex: en födelse + ett nummer = ett födelsenummer (numero de nascimento /so existe na Suécia ex: ano+mês+dia - (+ 4 numeros) 19570408-++++)
ett födelsenummer, -numr-et, -numm-er, -nummr-en (nummer-na)

5- Fog-s tillkommer inte när första ordet slutar på obetonad vokal + r, l, n. (não junta com "-s" quando a primeira palavra terminar com "vogal ñ acentuada" + r, l, n.)
Ex: en sommar + en stuga = en sommarstuga

6- Om första ordet är sammansatt tillkommer s. ( Se a primeira palavra já "composta" acrescenta s.
Ex: en fot + en boll = en fotboll {futebol (jogo) / fot (pé), boll (bolla)}
- en fotboll + en plan = en fotbollsplan (campo de futebol, gramado)
en fotbollsplan, -plan-en, -er

7- Om första ordet slutar på -ing tillkommer ofta s. { se primeira palavra terminar com -ing sempre acrescenta s.
Ex: en tidning + en kiosk = en tidningskiosk ( banca de jornais)
en tidningskiosk, -en, -er

8. Om första ordet slutar på betonat -itet, -tion tillkommer ofta s. (se primeira palavra terminar com -itet, -tion "acentuada" acrescenta s.
Ex: en station + ett hus = ett stationshus

Wednesday, November 08, 2006

Mer om "Bestämd Form"

Rum har också ofta "bestämd form" / quartos/salas usa "bestämd form"
Ex:

1. Var står din TV? / Onde está sua tv?
- I vardagsrummet. / Na sala (de tv).
2. Var sover du? / Onde você dorme?
- I sovrummet. / No quarto.
3. Var laga du mat? / Onde você faz comida?
- I köket. / Na cozinha.
4. Var badar du? / Onde você toma banho?
- I badkaret. / Na banheira.
5. Var duschar du? / Onde você duscha?
- I badrummet. / No banheiro.
6. Var har du toalettpappret? / Onde está papel higiénico?
- På badrummet. / No banheiro.
7. Var hänger du ytterkläderna? / Onde se pendura os casacos?
- I hallen. / Na entrada ( no vestíbulo).
8. Var har du dina andra kläder? / Onde você guarda as outras roupas?
- I garderoben. / No guarda-roupa.
9. Var står mjölken? / Onde está o leite?
- I kylskåpet. / Na geladeira.
10. Och var är glassen? / E onde está os copos de vidros?
- I skåpet. / No armario.

Bestämdhet - singular

Obestämd form använder man när man presenterar eller introducerar något som är nytt för lyssnaren, något som han inte redan känner till.
{ "obestämd form" usa quando se "apresenta ou introduza" alguma coisa nova para " um/a ouvinte", alguma coisa que "ele/ela" não conhece}
Ex:
- Det står en taxi där! / Tem um taxi lá!
- Det finns en mago i kylen. / Tem uma maga na geladeira.
- Peter har köpt ett hus. / Peter comprou uma casa.

Bestämd form eller pronomen använder man när man talar om något som man redan har talat om eller som lyssnaren redan känner till genom situationen, platsen eller sin kunskap om världen.
{ "bestämd form" ou "pronomen" usa quando a pessoa já tinha falando sobre alguma coisa ou o ouvinte já conhecia por meio da situação, lugar ou conhecimento sobre o mundo}
Ex:
- Var är bilen? - Den är i garaget. { Onde está o carro? - O carro está na garagem.}
- Har du stängt fönstret? - Ja, det är stängt. { Você fechou a janela? - Sim, fechei.}
(Lyssnaren vet vilken bil, vilket garage och vilket fönster som talaren tänker på. Det räcker att säga "den" och "det" när man vet vad de refererar till.)
PT { O ouvinte sabe qual o carro, qual a garagem e qual a janela que "o falante" mencionou. Então basta falar "den" ou "det" quando se sabe os/as quais que "o falante" mencionou}

- Idag ska jag köpa en kassettradio och en liten TV. Randion ska min dotter få och teven ska vi ha i huset på landet.
{ Hoje eu vou comprar um casseteradio e uma tv pequena. O radio vou dar para minha filha a tv vai para a casa de campo}
( Här måste man säga radion och teven i stället för den och den.)
PT { Aqui temos de falar "radion" e "teven" no lugar de "den" e "den")

- Jag såg en film igår, men den var inte bra. { Eu vi um filme ontem, mas o filme não foi bom}
( Lyssnaren informeras om film. Det räcker med den.)
PT { O ouvinte foi informado sobre o filme. Então basta "den".}

- Johan har ont i magen. ( Johan está com dor no estômago.)
(Lyssnaren vet vilken mage som Johan har ont i. För han har bara en! Inte två eller tre)
PT { O ouvinte sabe que é o estômago do Johan. Porque ele so tem um! Não tem dois ou treis}
- Jag har ont i huvudet. ( Eu estou com dor de cabeça.) {cabeça so temos uma, né?}

Sammansatta ord:
vardagsrummet / vardags/rum
- vardag (subst) en vardag, -en, -ar, -na [dag utom söndag el. heldag] = dia útil, dia da semana
- vardags/rum (subst.) ett vardagsrum, -rummet, -rum, -rummen [ gemensamt sällskasrum i en bostad] = a sala da casa que pessoas ficam mais tempo juntas (ex: sala de tv), na Suécia chama "vardagsrum"
- sov/rum (subst.) ett sovrum, -rummet, -rum, -rummen = quarto de dormir
- bad/rum (subst.) ett badrum, -rummet, -rum, -rummen = banheiro
- bad (subst.) ett bad, bad-et, bad, bad-en = banho
- kyl/skåp (subst.) ett kylskåp, -skåp-t, -skåp, -skåp-en = geladeira
- kyl (subst.) en kyl, -en, -ar = frigoríficoTuesday, November 07, 2006

"Att och "hjälpverb"

Att (não usa depois dos verbos "hjälpverb/auxiliares") "att" usa apenas no "infinitiv".

bruka, -r, -ade, -at
böra, bör, borde, bort
få, får, fick, fått
kunna, kan, kunde, kunnat
måste, måst ska, skulle
tänka, -er, -te, -t
vilja, vill, ville, velat
Ex:
1. Lena kan simma. /Lena sabe nadar.
2. Lisa måste dansa vals med mig ikväll. / Lisa precisa dansar valsa comigo essa noite.
3. Jag ska hjälpa dig. / Eu vou ajudar você.
4. Vi vill inte förlora en match till. /Nós não queremos perder mais um jogo.
5. Får jag komma in? / Posso entrar?
6. Jag vill komma. / Eu quero ir.
Ex:
1- Vi börja (att) arbeta kl. 8. / Nós começamos as 8 hs.
2- Det började (att) regna, när vi gick hemifrån. / Começou a chover, quando nós saimos de casa.
3- Vi slutar (att) arbeta kl. 5. / Nós terminamos de trabalhar as 5 hs (da tarde).
4- Det slutade (att) regna, när vi kom fram. / Parou de chover quando nós chegamos no ........

Mer om indirekt frågor:

1. Jag undrar, vem hon ska träffa. / Eu gostaria de saber, quem ela vai encontrar.
2. Jag undra, vem som ska träffa henne. / Eu gostaria de saber, com quem ela vai encontar.
3. Jag undrar, vad du gör. / Eu gostaria de saber, o que você está fazendo.
4. Jag undrar, vad som finns i den här lådan. / Eu gostaria de saber, o que existe dentro desta caixa.
5. Jag undrar, vilken väg du brukar ta. / Eu gostaria de saber, qual o caminho que você custumar pegar.
6. Jag undrar, vilket program som kommer sedan. / Eu gostaria de saber, qual o programa que vai ter mais tarde.
Extra ex:
1- Eva tycket inte om filme som visades på TV. / Eva não gostou do filme que passou na tv.
2- Jag vill ha tillbaka boken som du lånade i förra veckan. / Eu quero de volta o livro que você emprestou na semana passada.
3- Middagen som vi åt på hotellet var fantastisk. / O jantar que nós comemos no hotel foi maravilhoso.
4- Barnen som lekte på gården har gjort en snögubbe. / As crianças que brincavam no jardim fizeram um boneco de neve.

"om" também pode omitir da oração/frase
Ex:
1. Mannen ni söker är inte här. = Mannen som ni söker är inte här.
- (O homen que vocês procuram não esta aqui. = O homen o qual vocês procuram não esta aqui.) 1. Väskan jag köpte igår är för liten. = Väskan som jag köpte igår är för liten.
- ( A bolsa que eu comprei ontem e pequena. = A bolsa a qual comprei ontem e pequena.)

Saturday, November 04, 2006

Användning av "bestämd form"

Affärer, institutioner och service-yrken har ofta "bestämd form" ( comercio/loja, instituições, serviços e profissões usa "bestämd form")
Ex:
1. Jag ska gå till Systembolaget. Sen ska jag gå till Vårdcentralen. Och sen måste jag hämta mina skor hos skomakaren.
Systembolaget (namn) ett statlit bolag som med ensamrätt säljer sprit, vin och starköl (e uma empresa do governo sueco que o "monopolio" de vender bebidas alcoólicas).
Vårdcentral-en ( centro de assistência médica)
skomakare-n (subst.) [yrke/profissão] en skomakare, skomakar(e)n, skomakare, skomakarna ( sapateiro)
1.pt: Eu vou no Systembolaget. Depois eu vou no Vårdcentralen. E depois eu vou buscar meu sapato no sapateiro.
Ex:

1. Vem går man till när man är sjuk? / Quem a gente procura quando estamos doente?
- Till läkaren (subst.) en läkare, läkar(e)-n, läkare,läkarna
2. Var köper man tidningar och cigarreter? / Onde se compra jornais e cigarros?
- I tobaksaffären (subst.) en tobaksaffär -en, -er, -na (=loja, comércio)

3. Var lånar man böcker? / Onde a gente empresta livros?
- På biblioteket (subst.) ett bibliotek, bibbliotek-et, bibliotek, bibliotek-en (=bibblioteca)
4. Var klipper man håret? / Onde se corta cabelo?
- Hos frisören (subst.) en frisör, -en, -er (cabeleireira/o)
5. Var ligger man när man är mycket sjuk? / Onde ficaremos internado se estivermos muito doente?
- På sjukhuset (subst.) ett sjukhus,sjukhus-et, sjukhus, sjukhus-en (=hospital)
6. Var möter man folk som kommer med flyg? / Onde encontramos as pessoas que vem de avião?
- På flygplatsen (subst.) en flygplats, -en, -er (= aereoporto)
7. Var väntar man på tåget? / Onde que a gente espera pelo trem?
- På järnvägsstationen (subst.) -station, -en, -er (= estação ferroviaria)
8. Var väntar man på bussen? / Onde que a gente espera o ônibus?
- På busstationen (= rodoviaria)
9. Var lagar man sina tänder? / Onde a gente "arruma" os dentes?
- Hos tändläkaren (= dentista)
10. Var köper man medicin? / Onde a gente compra remédios?
- På apoteket (subst.) ett apotek, -et, apotek, apotek-en (= farmácia)
11. Vart går man för att köpa blommor? /A onde se vai para comprar flores?
- Till blomsterhandeln (subst.) blomsterhandeln (= comércio, loja (floricultura))
12. Var köper man ett lexikon? / Onde a gente compra dicionário?
- I bokhandeln (= livraria)


Sammansatta ord / são palavras formadas quando se junta 2 ou mais palavras "parecidas" para formar "outras palavras"
- (s) usa para "juntar" as palavras, *nem todas "sammansatta ord" tem (s)
- sammansatta ord, os substantivos "quando tem 2 ou mais substantivos", *apenas o ultimo substantivo que "se escreve a declinação" ex:
1- tobaks/affär (subst.), en affär, -en, -er, -na (=loja de cigarros, comércio)
- tobak (subst.) tobaken (=fumo, cigarro, nicotina)
2- sjuk/huset (subst.) ett hus, -et, hus, hus-en (=casa)
- sjuk (adj.) skjut, sjuka (=doente)
3- flyg/platsen (subst.) flyget (=aviação)
- plats (subst.) en plats, -en, -er (=lugar)
4- /järn/väg/station (3 subst.) (estação ferroviaria)
- järn (subst.) järnet (= ferro)
- väg (subst.) en väg, -en, -ar (= estrada)
- station (subst.) en station, -en, er ( = estação de trem)
5- buss/station (subst) en -station, -en, -er
- buss (subst.) en buss, -en, -ar, -na (=ônibus)
6- tänd/läkare (subst.) en läkare, läkar(e)n, läkare, läkarna (= médico)
- tand (subst.) en tand, tand-en, "tänder" ( = dente / [tänd+läkare = dentista]
7- blomster/handel (subst.) blomsterhandel-n (floricultura, loja, comércio)
- blomster (subst.) ett blomster, blomstr-et, blomster, blomstre-n,(el.blomsterna) (= flor) blomstra (verb) -r, -ade, -at (=prosperar)
- handel (subst.) handeln [affär, butik]
8- bok/handel (subst.) bokhandeln (=livraria)
- bok (subst.) en bok, bok-en, böcker, böckerna (=livro/s)
- handel (subst.) handeln [1 köp och försälning; köpenskap/ ex: Sverige handel med Kina har ökat / A Suécia aumentou comércio com a China.]
[2. affär, butik (= loja, comércio) ex: lanthandel (armazén (loja do interior que vende de tudo um pouco)