Söka - Procura - Search

Tuesday, March 24, 2009

Verb Tempus

Verb Tempus = tidsformer [tempo dos verbos]
Doc. no link abaixo. O 1.o doc. [link] ainda não está pronto. Os outros 2 links está pronto. Mas será feito UPDATE no futuro.

http://docs.google.com/View?docID=dhcqkx5c_172gqnzf4g7&revision=_latest&hgd=1

Presens Particip är en verbform med adjektivisk, adverbiell och substantivisk användning. Som adjektiv är presens particip oböjligt och förekommer dels i attributiv ställning:

http://docs.google.com/Doc?docid=dhcqkx5c_1747c2g2fgv&hl=sv

Schema
Översikt över
Perfekt Particip

http://docs.google.com/Doc?docid=dhcqkx5c_176t6nnfdg5&hl=sv

Friday, March 13, 2009

Sammanfattningen av konjunktioner


*För att, genom att, utan att

och efter att kan ibland följas av verb i infinitiv. [as conjunções "för att, genom att, utan och efter att as vezes pode seguida do verbo no infinito].
Ex:
1.
Hon sprang iväg för att hinna med sista tåget.
2. Man kan inte lära sig allt genom att läsa böcker.
3. Peter gick iväg utan att säga något.
4. Eva gick till jobbet utan att ha sovit en blund på hela natten.
5. Pojken somnade efter att ha hört två sagor.
*Om subjektet är detsamma som i huvudsatsen följs ....att av ett verb i infinitiv.

1.
Hon sprang iväg[huvudsats]
- Hon (subjekt) [sujeito]
- sprang (v)
För att hinna med sista tåget. [bisats]
["hon" é o sujeito na oração "principal" e oração "subordinada", por isso o verbo"att hinna" (está infinitivo)]
Para saber analisar as "orações" da uma olhada nos links abaixo:

Schema för ordföljd i huvudsats

Schema för ordföljd i bisats

6. Maria åkte hem för att hämta en väska.
7. Genom att klippa sig själv sparar man både tid och pengar.
8. Efter att ha kört i 8 timmar var vi framme
.
9.
Försvann barnen utan att säga vart de skulle?
10. Jag måste nog ta taxi för att inte missa tåget.
11. Hur kunde Pedro få det jobbet utan att ha lärt sig svenska?
12. Han blev rik genom att vinna på lotteri.
13. Hon blev frisk genom att äta medicin.
14. Jag tog körkort utan att ta lektioner.
15. Han gick på kurs för att lära sig laga mat.
16. Hon tar tabletter för att bli lugn.
17. Vi har köpt vin för att fira examen.
18. De strejkade utan att högre lön.
19. Han tog examen efter att ha studerat i 5 år.
Samordnande konjunktioner som binder samma ord eller satser av samma slag {huvudsatser med huvudsatser, bisatser med bisatser.}
Underordnande konjunktioner som binder samman huvudsats med bisats.
Samordnande konjunktioner
och
-
hon sjunger och dansar.
samt* förekommer endast i skriftspråk som variant till och.
Samt kan inte binda samman två huvudsatser.
-
Eleverna uppmanas att till lektionen medtaga läroböcker samt papper.
eller
står ofta mellan två alternativ.
- Ska du eller jag göra det?
varken .... eller
är en negerad konjunktion.
-
Hon kom varken med böcker eller med papper.
- Varken han eller hans fru ville följa med.
vare sig ... eller användes i stället för varken .... eller i nekande satser.
- Han hade aldrig varit vare sig i Brasilien eller Portugal.
antingen .... eller
- Hon vill antingen åka till Malmö eller till Kiruna.
både ....och
- Både du och jag är bjudna på festen.
men
-
Hon hade bil men kunde inte köra.
utan
förekommer bara efter en nekad sats och då det är en klar motsats.
- Han är inte fattig utan rik.
- Han kunde inte spela utan måste gå hem.
för
- Han kan inte komma för han är sjuk.
ty* betyder smma sak som för men användes bara i "skriftspråk".
Underordnande konjunktioner
att
- Han säger att han är sjuk.
genom att
- Han klarade examen genom att studera mycket.
utan att
- Han gick utan att säga adjö.
- Han gick utan att han sade adjö.
då, när
- /När klockan slog sju, började festen.
medan
Medan
du äter tittar jag på TV.
sedan
- Jag gick hem sedan jag hade varit på bio. {Obs:*
dubbelt tempus efter sedan.}
tills
-
Vänta på mig tills jag kommer.
(inte) förrän
efter nekad sats.
-
Han gick inte förrän jag kom.
innan
- Jag vill träffa henne innan jag åker på semester.
just som
-
Det ringde på dörren just som jag skulle bada.
så länge som
- Jag väntade så länge (som) jag kunde.
så snart som
-
Han kom så snart (som) han kunde.
så ofta som
- Kom så ofta (som) du vill.
som, liksom
- Han springer lika fort som jag.
- Hon är omtyckt som lärare.
än
-
Hon springer fortare än jag.
ju ..... desto
- Ju
mer du äter desto tjockare blir du.
så att
- Han cyklade fort att jag inte hann med.
- Jag var trött att jag genast somnade.
för att
-
Han reste sig för att se bättre.
- Han reste sig för att han skulle se bättre. {*efter för att används för det mesta endast infinitiv eller "ska, skulle"}
eftersom
- Eftersom
klockan är mycket måste vi gå hem.
därför att
- Han kom inte därför att han är sjuk.
emedan
- Emedan
det regnar kan vi inte gå.
om, ifall
- Om
/Ifall det regnar i morgon åker vi inte.
fast, fastän
- Fastän
hon var sjuk gick hon och arbetade.
trots att
- Trots att läkare varnade honom fortsatte han att röka.
även om
- Även
om det blir dåligt väder, åker vi i morgon.
om
-
Han frågar om jag kommer.
OBS!*
Sedan
kan vara konjunktion:
-
Han talade bra engelska, sedan han hade varit i England.
adverb = därefter
-
Först gick vi på bio och sedan gick vi hem.
preposition
-
Han har inte varit hemma sedan i julas.
Trots att
är en konjunktion
-
Trots att köerna var långa, behövde han bara vänta 10 minuter.
Trots
är en preposition
-
Trots de långa köerna behövde han bara vänta 10 minuter.
Därför att
är en konjunktion
-
Han kom inte därför att han var sjuk.
Därför
är ett adverb
-
Han var sjuk och därför kom han inte.

Monday, March 09, 2009

Dúvida sobre o "En och Ett"

En och Ett

en¹ (adv) [
omkring, cirka (vardagligt] {mais o menos, ao redor (=uso comum)} (advérbio)
Ex:
- vi var väl en 5--6 stycken [nós eramos mais o menos uns 5 a 6 pessoas]

en² (obestämd artikel) ett {
obestämd artikel [=artigo indefenido (± "artigo indefinido em PT.)}
 {O uso do "en" e "ett" como (obestämd artikel), no idioma sueco. Quando um "objeto/assunto" é apresentado para o publico [não é conhecido]}
Ex:
- en stor skog
(obestämd singular) [uma floresta grande]
- skogen ligger i Småland
(bestämd singular)  [a floresta fica na Smålad]
- många skogar
(obestämd plural) [muitas florestas]
- skogarna (
(bestämd plural) [as florestas]
- ett stor bord [uma mesa grande]
-- bordet
--- bord (-)*
{o plural das palavras "ett" que termina em consoante (o plural é igual raiz {(ett) bord (uma mesa), fyra bord (quatro mesas)}
---- borden
en³ (pron) ens [
obestämd; ej som subjekt "man"]

en⁴ (räknord) ett [
betonat "1, 2, 3 ...."] [numerais cardinais "1, 2, 3 ...."]
Ex:
- det hände bara en gång [ aconteceu apena "uma vez"]

en⁵ (substantiv) enen, enar [
barrträdet Juniperus communis] { uma árvore que tem na Suécia, no qual se faz um refrigerante com nome de "enbär" somente na época do Natal]
- en/bär -et
- en/ris (galhos)

Svenska - Portugisiska - Sueco - Português "Blog"  

Friday, March 06, 2009

Fjärde och sista delen av Konjunktioner

Fjärde och sista delen av Konjunktioner

7. Kausala (orsaks-) {
"Causais": porque, pois, porquanto, como (=porque), pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que, etc}

eftersom
- Eftersom bilen har gåt sönder, måste vi åka buss. [Já que o carro quebrou, nós precisamos ir de ônibus.]
- Eftersom porten var låst, kom de inte in.
- Eftersom klocka är mycket måste vi gå hem.
- Eftersom han är sjuk är han hemma.

därför att
-
Han kom inte därför att han är sjuk. [Ele não veio já que ele está doente.]
- Han är hemma därför att (eftersom) han är sjuk.
- Han kan inte komma, därför att han är sjuk.

8. Konditionala (villkors-) {
Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, sem que [=se não], dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc}

om / ifall
- Om
det regnar, måste vi ta bussen. [Se chover, nós precisamos de pegar o ônibus.]
- Om/Ifall det regnar i morgon åker vi inte. [Se chover amanhã nós não vamos.]
- Vi ska göra en utflykt i morgon om det blir vackert väder.
- Om du behöver hjälp, (så) kommer jag gärna.
- Han frågar, om han får följa med, ifall de finns plats.

bara [förekommer i talspråk] ("bara" usa no "idioma falado")
- Barnen får leka här, bara de inte smutsar ner. [As crianças podem brincar aqui, somente se elas não fizerem sujeira.]
- Vi åker till badet, bara det sluta regna.

9. Koncessiva (medgivande) {Concessivas: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, que, etc}

fast / fastän
- Fastän
hon var sjuk gick hon och arbetade.[ Apesar de que ele estava doente ele trabalhou.]
- Fast(än) han är så rik, är han snål.
- Pappa lever ett ganska normallt liv, fastän han sitter i rullstol.

trots att
-
Patienten avled, trots att läkarna gjorde allt.
- Trots att vattnet var kallt, var det skönt att doppa sig.
- Han arbetar trots att han har feber.
- Trots att vattnet var kallt, var skönt att doppa sig.

även om
- Även om
jag ville, skulle jag inte kunna resa.
- Han vill inte jobba övertid, även om de skulle betala dubbel lön.
- Även om det blir dåligt väder, åker vi i morgon.

10. Interrogativa (fråge-) {*em português não tem "interogativa", mais tem "conformativas e integrantes" [no sueco não tem]}

om
-
Han frågar om jag inte ville komma. [ Ele perguntou se eu não quero vim.]
- Han frågar om jag kommer.
- Jag undrar, om du kan komma hit i morgon.

En underordnad konjunktion behöver inte upprepas, när flera bisatser, sammanbundna med och, följer efter varandra.
- Vi kör till havet i morgon, om vi får lust och (om) vädret är vackert.

Undantag: att måste upprepas:
- Han sa att han skulle följa med och att de skulle bli trevligt.

 Thursday, March 05, 2009

Sista delen

Tredje delen av Konjunktioner

Underordnande Konjunktioner

4. Komparativa (jämförelse-) {que, do que (depois de: mais, menos, maior, menor, melhor, pior), qual (depois de: tal), quanto (depois de: tanto), como, assim, como, bem como, com se, quem nem. {essas são as conjunções em português}}

som, såsom [har tre betydelser] {tem três significados}

1. = liksom, på samma sätt som (förekommer i jämförelser): { igual o "som" usa quando faz uma "comparação"}
- Hon talar som ett barn. [Ela fala "igual" criança.]

Efter lika, så(dan) + adjektiv och efter samma + substantiv förekommer som. {depois do "lika, så(dan) + adjetivo e depois de "samma" + substantivo prosegue o "som"}
- Jag är dubbelt gammal som du. [Eu sou bem "mais" velho que você./ Eu tenho o dobro da sua idade}
- Vi har haft samma problema med barnen som ni. [Nós já tivemos "tanto" problema com os filhos "quanto" vocês.]

2.=i egenskap av:
- Han är mera uppskattad som yrkesman än (som) människa. [Ele é mais conhecido pela profissão dele do que como pessoa.]

3. =till exempel:
- I skogen finns det djur som hare och räv. [Na floresta existe animal como "lebre e raposa".]

ju .... desto /ju .... dess / ju .... ju
- Ju
mera jag läser, desto mera förstår jag. [Quanto mais eu leio, mais eu entendo]
- Ju mera jag läser, dess mera förstår jag.
- Ju mera jag läser, ju mera förstår jag.

ju
-
Vägen blev smalare ju längre vi körde.
än
-
Det gick bättre än jag hade trott. [Foi melhor do que eu acreditei.]
som om
-
Hon låtsas som om hon ingenting vet. [Ela fingiu que (como) não sabia de nada.]
{- låtsas som om .... (fazer de conta que .....)} / {- låtsas inte förstå (fazer-se desentendido)}

Ex:
1. Oskar dricker vin som andra dricker mjölk. Och han pratar lika mycket som vi andra tillsammans.
2. Stanna här länge som du har lust!
3. Pedro är lika bra som Eva i svenska.
4. Pedro har samma betyg som Eva i svenska.
5. Skriva snart som möjligt!
6. Han är piggare i dag än han var igår.
7. Peter sjunger bättre än jag.
8. Linda talar mycket bättre än hon skriver.
7. Ju mer det regner, desto mindre behöver vi vattna i trädgården.
8. Ju mer man solar desto brunare blir man. 

5. Konsekutiva (följd-) {que (combinada com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que, etc.:}

så (...) att

- Chefen dikterad för fort, så att sekreterarem inte hann skriva. [O chefe ditou rápido, de forma que a secretaria não conseguiu escrever nada.]
- Det blåste så att man inte kunde gå ut.


Om den föregående satsen innehåller el. sådan inleds bisatsen ofta med bara att: [Se a oração "anterior" tiver o "så" e "sådan", a "bisatsen (oração subordinada) iniciam sempre com apenas o "att".]

- Han var sjuk att han inte kunde resa sig upp.
- Det inträffade ett sådant oväder att all trafik lamslogs.

- Hon rökte mycket att hon fick ont i halsen.
- Hon sprang fort att hon föll omkull.


-
Jag måste skynda mig, jag inte kommer för sent.

6. Finala (avsikts-) {para que, a fim de que, porque (=para que), que}
för att

-
Han gick tidigt, för att han skulle hinna med tåget.
- Sonen gjorde allt för att mamman skulle ha det bra.
- Hon vidareutibildar sig för att hon ska få ett bättre arbete.
- Hon vidareutbildar sig för att få ett bättre arbete.