Söka - Procura - Search

Monday, May 25, 2009

Passiv och Det + passiv form

Det + passiv form med -s
["det" + verb passivo com -s, (no idioma sueco existe outro verbo que faz a forma passiva)]

*När det följs av passiv form med -s betyder det ofta detsamma som: man, de, folk + verbet i aktiv form.
Ex:
1. Det trycks mycket böcker i Sverige. [Na Suécia publica muitos livros.]
2. Det äts mycket skinka under julen. [Come-se muito pernil durante o Natal]
3. Det säljs mycket kräftor i augusti. [Vende-se muitos "camarões de água doce" (Pitu [Crustáceo palemonídeo]) em agosto.
4. Det dricks mycket champagne på nyårsafton. [drick (=beber)]
5. Det föds 110 000 barn om året i Sverige. [föds (=nascer)]
6. Det spelades en jättebra skiva i radion imorse. [spela (=tocar (musica)]
7. Det byggs ett nytt hotell på Drottninggatan. [bygg (=construir)]
8. Det sas inget om Tyskland på nyheterna igår. [att säga, säg!, säger, sa, sagt, sagd (=falar)]
9. Det görs inte så många stora bilar längre. [att göra, gör!, gör, gjorde, gjort, gjord (=fazer)]
10. Det dödades många miljoner människor under andra världskriget. [döda (=morrer)]
11. Det importeras många japanska bilar till Sverige. [importera (=importar)]
12. Det skrivs mycket dumheter i en del tidningar. [att skiva, skriv!, skriver, skrev, skrivit, skriven (=escrever)]
13. Det äts mycket potatis i Sverige. [att äta, ät!, äter, åt, ätit, äten (=comer)]

Passiv
Det svenska verbet har två huvudformer: aktiv och passiv.
Passiv - särskilt s-passiv:
- förekommer betydligt i skriftspråket än i talspråket.
Passiv kan bildas på två sätt:
1. s-passiv bildas genom tillägg av ändelsen -s till aktivformerna utom i presens, där -r byts mot
-s

2. omskriven passiv bildas genom former av verb "bli(va)" och "vara" samt perfekt particip.
- Det vanligaste passivbildande hjälpverbet är bli(va). Det förekommer vid övergångsverb, verb som betecknar en övergång från ett tillstånd till ett annat:
{verbo que designa "mudança" de uma situação/ação para outra, usa o verbo "bli(va)"}
Ex: Han blev vald till ordförande. {Ele foi eleito para presidente.
[ex: João que era membro do sindicato foi "eleito para presidente ( de membro passou a ser "presidente", a situação do João mudou=]
- Vid durativa verb, verb som uttrycker "en pågående handling utan början eller slut, används "vara".
[verbo que designa uma ação contínua "sem começo e sem fim" usa o verbo "vara" para formar o passivo]
Ex: Hon är omtyckt av alla. [Todo mundo gosta dela]
Aktiv sats: - Katten jagar råttan. [O gato caça o rato]
- här är subjektet [katten] aktivt, det gör någonting ["subjeket" faz alguma coisa (o gato) "ativo"]
- det utför handlingen, det "jagar" [faz uma ação, de "caçar (o rato"]
Passiv sats: - Råttan jagas av katten. - Råttan blir jagad av katten. [O rato foi caçado pelo gato]
- här är subjektet (råttan) passivt, det gör ingenting ["subjektet" não faz nada (o rato) "passivo"
-det är objektet som utför handlingen, som "jagar" ["objektet" faz uma ação, "caça" (o rato]
Ex:
1.
Boken läses av mig. [O livro foi lido por mim]
2. Brevet har skrivits av honom. [A carta foi escrita por ele.]
För att transformera en "aktiv sats" till en "passiv sats" gör så:
Aktiv: Katten jagar råttan.
-----------------------(obj.)
Passiv: Råttan jagas av katten
-------------------------(obj.)
*Objektet i den "aktiva satsen" skall bli "subjekt" i den passiva. Sedan följer verbet. Det gör passivt genom tillägg av ändelsen -s.
Subjektet i den aktiva satsen skall bli "objekt" i den passiva.
Då måste man då sätta preposition av.
Preposition av + objektet kallas med ett gemensamt ord för "agent".
SCHEMA
Aktiv sats
-----------------------------
Passiv sats
objekt <-------------------------------> subjekt
verb <---------------------------------> verb + s
subjekt <-----------------------------> av + objekt (agent)
Vill man använda en "passiv" konstruktion med verben "vara" eller "bli(va)" gör man på samma sätt. Skillnaden är bara, att i stället för att lägga till -s på verbet skriver man om det med någon form av verben "vara" eller "bli(va)" + perfekt particip av "huvudverbet":
1. Katten jagar råttan.
----------------- (obj.)
2. Råttan är jagad
av katten. [O rato foi "caçado pelo gato"]
----------------------(obj.)
1. Katten jagade råttan.
--------------------(obj.)
2. Råttan blev jagad av katten. (av katten (objekt))
------------------------(obj.)
Ex:
1.
Han har målat huset. [-s passiv + av] - "Huset har målats av honom." [A casa foi pintada por ele]
2. Byggmästaren bygger ett hus. [-s pass] - "Huset byggs av byggmästaren."
3. Hon läser boken. [ -s pass] - "Boken läses av henne."
4. Hon har sytt kjolen. [-s pass] - "Kjolen har sytts av henne."
5. Människor slår ofta djur. [-s pass] - " Djur slås ofta av människor."
Passiv form ------------------------------------------ Aktiv form
1. Priserna höjs efter nyår. ----------------------- De höjer priserna efter nyår.
2. Hyran måste betalas idag. -------------------- Vi måste betala hyran idag.
3. Lägenheten har reparerats. ------------------ Man har reparerat lägenheten.
4. Lamporna släcktes. ----------------------------- Någon släckte lamporna.
5. Hon stoppades av polisen. -------------------- Polisen stoppade henne.
Passiv form med -s används ofta i reklam och information till allmänheten.
1. Försvaras vid högst +8°. {på en mjölkförpackning}
2. Används före 090420 [2010/abril/20]. {på en flaska olja}
3. Serveras med lingonsylt. {i ett matrecept]
4. Visas idag kl 12-13. {i en lägenhetsannons}
5. Tabletterna skall lösas i ett glas kallt vatten. {på en burk värktabletter}
6. Kan maskintvättas. {på en jacka}
7. Förvaras oåtkomligt för barn. {på en burk medicin}
8. Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. {på ett kuvert}
9. Färdbiljett kan köpas cirka 2 månader före avresan. {i en tåginformation}
10. Adressändring bör meddelas minst en vecka i förväg. {på en prenumerationsavi}
11. Paketet kan hämtas på posten. {på en postavi}

Monday, May 18, 2009

Några transitiva och intransitiva verb

Brinna - bränna
att brinna, brinner, brunnit, brinn! [stå i lågor; lysa (vara entusiastisk)] arder; estar em chamas
- börja brinna (pegar fogo (s.m))
- huset brinner (a casa pegou fogo)
- ett brinnande {=stark} intresse för musik (ardente interesse por música)

att bränna, bränner, bränade, bränt, bränn! [
elda upp] queimar, incendiar
- bränna sopor (queimar lixo)
- bränna till aska (reduzir a cinzas)
framställa med hjälp av stark värme {om alkohol (destillera)} (destilar)
att bränna sig, bränner sig, brände, bränt [få brännsår] queimar-se
- han brände sig på spisen [Ele queimou-se no fogão]
att bränna vid, bränner vid, brände, bränt [skada {mat}; bli bränd] queimar (comida)
- risen brände vid (o arroz queimou-se)
Drunkna - dränka
att drunkna, drunknar, drunknade, drunknat, drunkna! [
dö genom att vara för länge under vatten] (afogar-se, morrer afogado)
- drunkna i detaljer (afogar-se em detalhes)
drunkning (substantiv) -en, -ar [död genom att drunkna] afogamento (s.m)

att dränka, dränker, dränkte, dränkt, dränk!
[döda genom att sänka ner i vätska] afogar
- dränka sina sorger i sprit (afogar as tristezas em álcool (embriagar-se))
Falla - Fälla
att falla, faller, föll, fallit, fall! [
ramla {ner}, trilla] cair, tombar
- falla i gatan (cair na rua/ levar um tombo)
- falla i gråt {=börja gråta} (cair no choro (=começar a chorar))
dala, sjunka
- temperaturen föll kraftigt under natten (a temperatura caiu durante a noite)
- snön faller (a neve cai / caindo neve/ nevando)
dö, stupa, omkomma (morrer, falecer)
- falla i strid (morrer i combate)
att fälla, fäller, fällde, fällt, fäll! [slå omkull, få att fala {om människor och djur (även) döda}] derrubar, matar, abater
- fälla ett träd (derrubar uma árvore/cortar uma árvore)
- fälla en regering (derrubar um governo
- fälla tårar ( derramar lágrimas)
döma (condenar)
- bli fälld för spioneri (ser condenado por espionar)
förlora färg (desbotar)
- skjortan fällde i tvätten (a camisa desbotou na lavagem)
Sjunka - sänka
att sjunka, sjunker, sjönk, sjunkit [
gå mot botten (särskilt om skadat fartyg)] descer, baixar; afundar-se
- fartyget sjönk strax utanför kusten ( o navio afundou perto do litoral)
ofta med partikel (ner, ihop etc) [långsamt falla] baixar
- han sjönk ihop på golvet (ele caiu no chão)
minska (diminuir, decrescer)
- grundvattnet sjunker (a água vazou)
- priserna på aktier sjönk under måndagen (os preços da bolsa de valores caíram na segunda feira)
att sänka, sänker, sänkte, sänkt, sänk! [förflytta nedåt] baixar; reduzir; diminuir
- sänka farten (reduzir (diminuir) a velocidade)
- sänka ett fartyg (afundar um navio)
ge mindre omfattning (abaixar)
- sänka priserna (rebaixar-se/abaixar os preços)
Sova - somna
att sova, sover, sov, sovit, sov!
dormir
att somna, somnar, somnade, somnat, somna! [börja sova] adormecer, cair/pegar no sono
Sova - söva
att sova, sover, sov, sovit, sov! dormir

att söva, söver, sövde, sövt, söv!
[få att sova; bedöva] adormecer; anestesiar
Vaka - väcka
att vaka, vakar, vakade, vakat, vaka! [
det att avstå från att sova {under natten}] velar, vigiar
- vaka över sina ögodelar (vigiar suas coisas)

att väcka, väcker, väckte, väckt, väck!
[få (någon) att vakna] acordar, despertar, chamar (alguém)
- Väck mig klockan sju! (Me acorda as sete horas!)
ge upphov till, framkalla
- väcka debatt (despertar um debate)
- väcka åtal {=åtala} ( processar )
- väcka ett förslag (propor, fazer uma proposta de)
Vakna - väcka
att vakna, vaknar, vaknade, vaknat, vakna! [
bli vaken, sluta sova (bli medveten)] acordar, despertar
att väcka, väcker, väckte, väckt, väck! [få (någon) att vakna] acordar, despertar, chamar (alguém)
- Väck mig klockan sju! (Me acorda as sete horas!)
ge upphov till, framkalla
- väcka debatt (despertar um debate)
- väcka åtal {=åtala} ( processar )
- väcka ett förslag (propor, fazer uma proposta de)

Thursday, May 14, 2009

Fortsättning av transitiva och intransitiva verb

Ligga (v)
ligga (v) ligger, låg, legat, ligg! [vätt läge, vila; vara placerad] estar deitado
- ligga i sängen (estar deitado/a na cama)
- boken ligger på bordet [o livro está em cima da mesa]
- ligga med någon {=ha samlag med någon} (dormir com alguém {fazer sexo})
ligga i (v) ligger i, låg i, legat i, ligg i! [anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar sem descanso
ligga över (v) ligger över, låg, legat, ligg! [stanna kvar hos någon över natten, sova över] passar a noite (na casa de alguém), pernoitar
Sitta (v)
att sitta, sitter, satt, suttit, sitt! [
vila på bakdelen med överkroppen, upprätt; vila på en stol] estar sentado
- sitta på stolen (sentar-se na cadeira)
- sitta i en fåtölj (sentar-se na poltrona)
- sitta till bords (sentar à mesa)
- sitta på huk {=med lårens baksida vilande mot hälarna} (sentar em cima das pernas)
- sitt/plats -en (lugar para sentar)
hålla på med en viss verksamhet, fungera som (ficar, estar)
- sitta barnvakt (cuidar de crianças {baby-siter})
- sitta i fängelse (estar preso na cadeia)
- sitta som ordförande (chefe de uma organização)
vara placerad [(särskilt) vara säker fäst]
- det satt spikar på väggen [pregar (ex. prego na parede)]
passa [om kläder] [roupa que fica bem em você]
- byxorna sitter snyggt [a calça ficou bem em você]
sitta emellan (v) sitter emellan, satt, suttit [bli oskyldigt lidande] ficar entre ....
- barnen får ofta sitta emellan när föräldrarna bråkar [as crianças sofrem (entre) os pais em brigas de casal]
sitta inne (v) sitter inne, satt, suttit [sitta i fängelse] estar preso na cadeia
sitta åt(v) sitter åt, satt, suttit [sitta trångt] estar apertado
- byxorna sitter åt kring midjan [as calças estar apertada na cintura]
- det satt hårt åt {=var svårt} [foi difícil]
**
Ställa, lägga, sätta
är transitiva verb och måste ha objekt. [transitiva precisa de objeto
]
Stå, ligga, sitta
är intransitiva verb och har inte objekt. [intransitiva verbo não tem objeto]
Ex:
1. Jag ställer billen i garaget. -- Bilen står i garaget.
2. Jag lägger brevet på bordet. -- Brevet ligger på bordet.
3. Jag sätter fågelholken i björken. -- Fågelholken sitter i björken.
Observera den reflexiva formen! ["OBS"*: reflexiva forma do verbo]
1. Han ställer sig bakom henne.
2. Hon ligger sig i soffan.
3. Jag sätter mig på stolen.
*Em português: Exprime-se a "voz reflexiva" juntando-se às formas verbais da voz ativa os pronomes oblíquos me, te, nos, vos e se (singular e plural).
Pronomen
Personliga ---------------- Reflexiva

jag ----- (eu) ---------------- mig ------- (me)
du ------ (tu, você) --------- dig -------- (te)
han ---- (ele) --------------- sig ---- --- (se) 
hon ---- (ela) --------------- sig -------- (se)
den ---- (o) ----------------- sig --------
det ---- (a) ----------------- sig ---------
vi ------ (nós) -------------- oss ---------  (nos)
ni ------ (vós) -------------- er -----------  (vos)
de ----- (eles, elas) ------ sig --------- (se)
Ex:
1. Jag tvättar mig. [Eu me lavo.]
2. Du tvättar dig. [Tu te lavaste.]
3. Han/hon tvättar sig. [Ele/ela se lavou]
4. Den (katten) tvättar sig. [O gato se lavou.]
5. Det (barnet) tvättar sig. [A criança se lavou]
6. Vi tvättar oss. [Nós nos lavamos.]
7. Ni tvättar er. [Vós vos lavastes.]
8. De tvättar sig. [Eles/elas se lavaram.]
*Stå och ställa har normalt att göra med vertikal position. ["stå" e "ställa" usa para a "posição vertical"]
* Ligga och lägga har norlmalt att göra me horisontell position (även geografisk position). ["ligga" e "lägga" usa para a "posição horizontal" (também para "posição geográfica" ]
- Huset ligger på Åkervägen. [A casa fica na "Åkervägen" (posição geográfica)]
*Sitta och sätta används ofta när något är "fast" eller när man sätter fast. ["sitta e sätta" usa sempre para alguma coisa que é "fixa, firme" ou quando a gente "prega, cola".]
- Hon glömde sätta frimärke på brevet. [Ela esqueceu de colar o selo na carta.]
- Affischen sitter på väggen. [O cartaz está fixo na parede.]
Ganska ofta kan sätta användas istället för ställa. [quase sempre pode-se usar "sätta" no lugar de "ställa.]
- Han sätter bilen i garaget varje kväll. [Ele coloca/põe o carro na garagem toda noite.]
- Hon sätter alla glas i skåpet. [Ela coloca/põe os "copos de vidros" no armário.]

Wednesday, May 13, 2009

Mer om transitiva och intransitiva verb

Sätta (v)
att sätta, sätter, satte, satt, sätt! [
placera] pôr, colocar
- hon satte blomkrukan i fönstret [ela colocou o vaso de flores na janela.]
- sätta eld på {=tända} [colocar/pôr fogo {=acender}]
- sätta fart {=starta, öka farten} [começar, {acelerar}
- sätta livet till {=dö} [perder a vida {=morrer}]
- sätta bo {=ordna ett hem} [motar casa]
- sätta något i fråga {=ifrågasätta} [questionar]
plantera [plantar]
- sätta lökar [plantar flores, planta etc]
sätta i sig (v) sätter i sig, satte, satt, sätt! [äta] comer
sätta i gång (v) sätter i gång, satte, satt, sätt! [starta] começar, pôr em andamento
sätta in (v) sätter in, satte, satt, sätt! [placera {pengar i bank}; deponera] depositar dinheiro no banco
sätta på (v) sätter på, satte, satt, sätt! [starta (särskilt om elektrisk apparat)] ligar um aparelho elétrico ou uma maquina
sätta sig (v) sätter sig, satte, satt, sätt! [sitta ner (om byggnader sjunka ner i marken)] sentar-se
- han satte sig i soffan [Ele sentou-se no sofa]
sätta sig in(v) sätter sig in, satte, satt, sätt! [anstränga sig att förstå grundligt] inteirar-se
sätta sig över (v) sätter sig över, satte, satt, sätt! [inte bry sig om] não fazer caso de
sätta upp (v) sätter upp, satte, satt, sätt! [arrangera {en teaterpjäs}] pôr em cena, encenar (uma peça de teatro)
- uppsättning -en [ encenar uma peça de teatro]

*Sätta är intransitiva verb och måste ha objekt.
Stå (v)
att stå, står, stod, stått, stå! [
hålla kroppen rakt upp {utan att röra sig} (om föremål vila på)] estar de (em) pé
- hon blev stående på gatan [ela ficou em pé na rua]
- flaskan står på bordet [a garrafa está em cima da mesa (sentido vertical (em pé))
- Bilen står i garaget. [O carro está na garage.]
inte röra sig, inte fungera [não se mexer, ficar quieto]
- klockan står (o relogio parou)
ha sin plats {(försvagt) finnas, vara} estar, encontrar-se
- det står i tidningen [está no jornal (escrito no)]
- dörren står på glänt [a porta está entreaberta]
- stå till tjänst {=erbjuda sin hjälp} med något [fazendo um favor para alguém]
med prep. {ansvara (för ett handlande)} [verbo "stå" com preposição {sentido do verbo muda}]
- jag står för kostnaderna [eu pago todas as despesas]
- man måste stå för sin åsikt
stå på (v) står på, stod, stått
- Vad står på? {=vad håller på att hända?} [O que está acontecendo? {=o que se passa?}]
stå sig (v) står sig, stod, stått [hålla sig, inte bli förstörd] valer, ser válido; manter-se fresco
- resultatet står sig fortfarande [o resultado continua valendo]
- mjölken står sig fyra dagar i kylskåp [o leite pode manter fresco quatro dias na geladeira]
stå till (v) står till, stod, stått
-
Hur står det till? {=hur mår du?} [Como vai? Como está?]
stå tillbaka (v) står tillbaka, stod, stått [hamna i skymundan] ficar atrás de
stå ut (v) står ut, stod, stått , stå! [tåla, uthärda] aturar, suportar, sofrer
- jag står inte ut längre [eu não aturo mais]
stå över (v) står över, stod, stått [ avstå (sin tur), vänta] esperar; deixar sua vez para outro/a
*stående [estar de (em) pé [sentido "vertikal]

Tuesday, May 05, 2009

Del III om verb

Ställa - Lägga - Sätta - Stå - Ligga – Sitta

att lägga, lägger, la(de), lagt, lägg! [få att ligga {mot underlaget}] pôr, colocar, *meter" (Portugal), { em sueco no sentido de pôr um objeto "em cima de alguma coisa (ex: em cima da mesa, na cama etc)}
*lägga är transitiva verb och måste ha objekt. [o verbo "lägga" é transitivo [em sueco] precisa "ter objeto"]
Ex:
1.
Jag lägger brevet på bordet. [Eu ponho a carta em cima mesa.]
*reflexiva formen
1. Hon lägger sig i soffan. [Ela deitou-se no sofá]
2. Lägg boken på bordet! [Coloca o livro em cima da mesa!]

placera på avsedd plats

3. Lägga ett brev på brelådan. [Colocar uma carta na caixa do correio (na Suécia tem caixas do correio espalhada pelo país)]
4. lägga märke till {=uppmärksamma} [perceber]
5. lägg på luren {=avsluta ett telefonsamtal} [desligar o telefone/ colocar o telefone no gancho]

sätta samman

6. lägga pussel [montar quebra cabeça]
lägga av (v) lägger av, la(de) av, lagt av, lägg av! [sluta {med något} vardagligt] (parar de fazer alguma coisa, terminar de fazer ....)

1.
Lägger av {=sluta med det där!} [Para de fazer isso!]

lägga fram (v) lägger fram, la(de), lagt, lägg!
[presentera] apresentar, expor
1. Lägga fram ett förslag [apresentar uma proposta (s.f) / uma sugestão (pl. -ões)
lägga in (v) lägger in, la(de), lagt, lägg! [konservera i ättikslösning] fazer conserva (ex: pepino, tomate etc)
skicka in {till en myndighet etc}, ansöka [mandar um requerimento para autoridade governamental]
lägga ner (v) lägger ner, la(de), lagt, lägg! [avveckla, avsluta verksamheten {vid}] fechar
1. Lägga ner en fabrik [fechar uma fabrica]

använda, förbruka
[usar]
2. Lägga ner ett stort arbete [trabalhar muito]
lägga om (v) lägger om, la(de), lagt, lägg! [sätta förband på] fazer um curativo
1. Lägga om ett sår [fazer um curativo em um machucado]

ge en annan inriktning
[mudar o curso de ...., reorganizar]
2. lägga om trafiken [mudar o curso do transito, reorganizar o transito]
lägga sig(v) lägger sig, la(de), lagt, lägg! [placera sig horisontellt mot underlaget {särskilt gå till sängs}] (deitar-se, ir para a cama)
1. Han lägger sig aldrig före midnatt. [Ele nunca vai para a cama antes da meia noite.]
lägga sig i(v) lägger sig i, la(de), lagt, lägg! [ingripa i och försöka påverka] intrometer, meter a colher em assunto alheio
lägga ut (v) lägger ut, la(de), lagt, lägg! [betala {tillfälligt} för någon annan; spendera] desembolsar (dinheiro)
1. Kan du lägga ut en tia? [Você pode desembolsar 10 coroas?]