Söka - Procura - Search

Monday, January 29, 2007

Fortsättning

inte dyr ---------------------------------- billig (adj) -t, -a

(que não e caro ----------------------------- barato)

full av risker eller skadlig ------------- farlig (adj) -t, -a

(cheio de risco ou perigoso ------------- perigoso)

grinig; en baby är ofta så ------------- gnällig

(choromingar, choradeira --------------- chorão (crianças)

otrevlig, otäck ------------------------ obehaglig

(aborrecido, asqueroso ------------- desagradável)

fylld av allvar -------------------------- allvarlig

( cheio de seriedade --------------------- sério)

hemsk, gräslig ------------------------- förfärlig

(horrível ------------------------------------ terrível)

orolig, bekymrad ------------------------- ängslig

(nervoso ---------------------------------- inquieto)

underbar, härlig -------------------------- ljuvlig

(admirável -------------------------------- maravilhoso)

släkting ----------------------------------- anhörig

(parente ---------------------------------- parente)

arbetsam --------------------------------- flitig

(trabalhador ----------------------------- trabalhador)

hövlig ------------------------------------- artig

(educado, fino --------------------------- educado)

är den som håller tiden ---------------- punktlig

(chega sempre na hora certa --------- pontual)

konstig, underlig ------------------------ egendomlig

(esquisito, estranho -------------------- esquisito

sönder ------------------------------------ trasig

(quebrar, partir -------------------------- quebrado)

dum, fånig ------------------------------- slarvig

(descuidado, negligente --------------- desleixado)

starkt intresserad----------------------- ivrig

(tem um forte entusiasmo ----------- entusiasmado)

bra, skicklig ----------------------------- duktig

(capaz, hábil, jeitoso ------------------ esperto)

fri, oberoende --------------------------- självständig

(independente -------------------------- independente, autónimo)

svår, krånglig ---------------------------- besvärlig

(penoso, difícil -------------------------- incómodo)

lika gammal ------------------------------ jämnårig

(da mesma idade ----------------------- da mesma idade)

Friday, January 26, 2007

fortsättning

prov ------------------------------------- skrivning

ett ¹prov, provet, prov, proven (prova escrita)

ett ²prov, provet, prov {el.prover} ( provar comida, mercadoria, etc)

utan hår på huvudet -------------------- skallig (adj) -t, -a

(sem cabelo na cabeça -------------------- careca)

en som spelar teater ------------------- skåde/spelare (s) -spelar(e)n, -spelare, -spelarna

(ator que trabalha em teatro ------------ ator )

rör för rök ------------------------------- skorsten (s) -en, -ar

(tubo de chaminé -------------------------- chaminé)

ta ut skilsmässa ------------------------ skiljas (v)

(divorciar-se -------------------------------- divorciar-se)

vacker(adj) -t, -a, underbar(adj) -t, -a ------------ skön(adj) -t, -a

(lindo, bonito ------------------------------- bonito)

båt -en, -ar, fartyg, fartyget, fartyg, fartygen --- skepp(s), skeppet, skepp, skeppen

( barco, navio ------------------------------- navio)

rolig, kul -------------------------------- skojig

(brincadeira, engracado------------------ )

pengar som betalas till staten ---------- skatt

(dinheiro que paga para o governo ---- impostos)

en sorts kött ---------------------------- skinka

(um tipo de carne de porco --------------- presunto)

vara borta utan skäl -------------------- skolka

(não ir na escola --------------------------- matar aula)

lån som skall betalas tillbaka ----------- skuld

(dividas que tem pagar de volta --------- dividas, emprestimos)

sända ----------------------------------- skicka

(mandar, enviar ---------------------------- )

ett utrop när man dricker --------------- skål

(brinde quando se bebe ------------------- saúde! tim-tim!)

duktig, kunnig -------------------------- skicklig

( inteligente)

hår i ansiktet --------------------------- skägg

( cabelo no rosto -------------------------- barba)

brukar man göra, när man är glad ------ skratta

(custuma fazer quando está alegre ----- rir)

område med träd ----------------------- skog

(lugar onde tem muitas árvores --------- floresta

rasta på, rusa -------------------------- skynda

(apressar-se ------------------------------- apressar-se)

Thursday, January 25, 2007

Ordkunskap

A

prov ------------------------------------- skrivning

utan hår på huvudet -------------------- skallig

en som spelar teater ------------------- skådespelare

rör för rök ------------------------------- skorsten

ta ut skilsmässa ------------------------ skiljas

vacker, underbar ------------------------ skön

båt, fartyg -------------------------------skepp

rolig, kul -------------------------------- skojig

pengar som betalas till staten ---------- skatt

en sorts kött ---------------------------- skinka

vara borta utan skäl -------------------- skolka

lån som skall betalas tillbaka ----------- skuld

sända ----------------------------------- skicka

ett utrop när man dricker --------------- skål

duktig, kunnig -------------------------- skicklig

hår i ansiktet --------------------------- skägg

brukar man göra, när man är glad ------ skratta

område med träd ----------------------- skog

rasta på, rusa -------------------------- skynda

B

inte dyr ------------------------------- billig

full av risker eller skadlig ------------- farlig

grinig; en baby är ofta så ------------- gnällig

otrevlig, otäck ------------------------ obehaglig

fylld av alvar -------------------------- allvarlig

hemsk, gräslig ------------------------- förfärlig

orolig, bekymrad ------------------------- ängslig

underbar, härlig -------------------------- ljuvlig

släkting ----------------------------------- anhörig

arbetsam --------------------------------- flitig

hövlig ------------------------------------- artig

är den som håller tiden ---------------- punktlig

konstig, underlig ------------------------ egendomlig

sönder ------------------------------------ trasig

dum, fånig ------------------------------- slarvig

starkt intresserad----------------------- ivrig

bra, skicklig ----------------------------- duktig

fri, oberoende --------------------------- självständig

svår, krånglig ---------------------------- besvärlig

lika gammal ------------------------------ jämnårig

fortsätting.....

Wednesday, January 24, 2007

Ordbildning "fortsättning"

en känsla (s) -n, -or ----------- sentimento

känslig (adj) -t, -a ------------- sensível

känna (v) känner, kände, känt --------- sentir, (conhecer ex: pessoas, lugares)

en vilja (s) -n, -or ----------- vontade, desejo

villig (adj) -t, -a -------------- estar disposto

vilja (v) att vilja, vill, ville, velat --------- querer, desejar

en gåva (s) -n, -or ----------- presente, oferta, dávida

givmild (adj) -t, -a ----------- generoso

ge (v) att giva el. ge, gav, gett (el. givit) ------- dar, oferecer, ofertar, presentear

en vana (s) -n, -or ------------ costume, hábito

vanlig (adj) -t, -a ------------- usual, habitual, costumando

vänja (v) -er, -de, -t --------- escolher, optar por; eleger

en betydelse (s) -en, -er ----------- significado

betydelsefull/-lös (adj) -full -t, -a (significativo, significante), -lös, -t, -a (insignificante, sem importância)

betyda (v) betyder, betydde, betytt --------- significar

en hjälpa (s) hjälpen ---------- ajuda, auxílio, socorro

hjälpsam (adj) hjälpsamt, hjälpsamma ------- prestável

hjälpa (v) -er, -te, -t ------------ ajudar, auxiliar, socorrer

en frigörelse (s) -en, -n --------- libertação, emancipação

fri/gjord (adj) -gjort, -gjorda ----- emancipado, libertado

fri/göra (v) -gör, gjorde, gjort ------ libertar, emancipar

en brand (s) branden, bränder ------------ fogo, incêndio

brännbar (adj) -t, -a ----------------------- inflamável

bränna (v) -er, -de, -t --------------------- queimar, incendiar

en svalka (s) svalkan ---------------------- ar fresco

sval (adj) -t, -a ---------------------------- (ar) fresco

svalka (v) -r, -ade, -at ------------------- refrescar, esfriar

ett damm (s) dammet ------------------- pó, poeira

dammig (adj) -t, -a --------------------- cheio de pó

damma (v) -r, -ade, -at ---------------- tirar o pó

ett besvär (s) besväret, besvär, besvären ------ incômodo, transtorno, aborrecimento

besvärlig (adj) -t, -a ------------------ penoso, difícil aborrecido, incômodo

besvära (v) --r, -ade, -at ------------- incomodar, molestar, importunar

en mening (s) -en, -ar --------------- opinião, parecer

meningsfull/-lös (adj) -full -t, -a (significativo), -lös -t, -a (sem sentido, absurdo)

mena (v) menar, menade, menat (el. ment) -------- achar, pensar, julgar

en tanke (s) -en, -ar -------------- pensamento

tankfull/tankbar (adj) -full -t, -a (pensativo), -lös, -t, -a (descuidado)

tänka (v) -er, -te, -t -------- pensar

Monday, January 22, 2007

Ordbildning

Substantiv Adjektiv Verb
en kunskap kunnig kunna
en sorg sorglig sörja
en ilska ilsken ilskna till
ett uttryck uttrycklös/-full uttrycka
ett skrik skrikig skrika
en respekt respektlös/-full respektera
ett förstånd förståndig förstå
ett krav krävande kräva
en form formlös forma
en lydnad lydig lyda
ett straff straffbar straffa
ett hot hotfull hota
ett behov behövlig behöva
en känsla känslig känna
en vilja villig vilja
en gåva givmild ge
en vana vanlig vänja
en betydelse betydelsefull/-lös betyda
en hjälp hjälpsam hjälpa
en frigörelse frijord frigöra
en brand brännbar bränna
en svalka sval svalka
ett damm dammig damma
ett besvär besvärlig besvära
en mening meningsfull/-lös mena
en tanke tankfull/tankbar tänka

en kunskap (s) ----- -en, -er [vetande, lärdom] ---------- conhecimento/s, instrução, saber

kunnig (adj) ------- -t, -a [som kan mycket, kunskapsrik] ------ competente, capaz, conhecedor

kunna (v) --------- att kunna, kan, kunnat ----------- poder

en sorg (s) ------- -en, -er ----------------- desgosto, pesar, tristeza

sorglig (adj) ----- -t, -a -------------------- triste, lamentável

sörja (v) -------- att sörja, sörjer, sörjde, sörjt [känna sorg över] ------- chorar, sentir pesar (ex: morte, amor)

en ilska (s) ----- ilskan --------------------- ira, cólera, furor, raiva

ilsken (adj) ----- -t, -a --------------------- furioso, raivoso

ilskna till (v) ---------- ficar furioso, enfurecer-se

ett uttryck (s) -------- uttrycket, uttryck, uttrycken --------- expressão

uttryckslös/-full (adj) ----- -lös (inexpressivo, sem expressão) -full (expressivo, significativo)

uttrycka (v) ----- att uttrycka -er, -te, -t --------- exprimir (-se), expressar (-se)

ett skrik (s) ------- skriket, skrik, skriken ------- grito, berro

skrikig (adj) ------ -t, -a --------- gritaria

skrika (v) --------- att skrika, skriker, skrek, skrikit ------ gritar, berrar

ett respekt (s) ---- respekten --------------- respeito

respektlös/-full (adj) ------ -lös (desrespeitoso, irreverente) ---- -full (respeitoso, cheio de respeito)

respektera (v) ----------- att respektera, -r, -ade, -at ---------- respeitar

ett förstånd (s) ---------- förståndet -------- compreensão

förståndig (adj) --------- -t, -a ------------- inteligente

förstå (v) ---------------- att förstå, försår, förstod, förstått ---- compreender, entender, perceber

ett krav (s) ------------ kravet, krav, kraven ---------- exigência

krävande (adj) -------- exigência

kräva (v) ------------- att kräva, -er, -de, -t -------- exigir

¹en form (s) -------- -en, -er ------------- forma, feitio

²en form (s) -------- -en, -ar ------------- forma de (fazer) bolo, (tabuleiro)

formlös (adj) ------- -t, -a ---------------- sem forma

forma (v) ----------- -r, -ade, -at -------- formar, dar forma, modelar; moldar; modelar-se

en lydnad (s) ------- lydnaden --------- obediência, submissão

lydig (adj) ---------- -t, -a ------------- obediente, submisso

lyda (v) ------- att lyda, lyder, lydde {el. löd}, lytt ------- obedecer

¹ett straff (s) -------- straffet, straff, straffen ---------- pena, castigo, punição

²en straff (s) --------- -en, -ar --------------- penalidade (jogo)

straffbar (adj) ------- -t, -a ----------------- punível

straffa (v) ---------- att straffa, -r, -ade, -at [ge straff, bestraffa] -------- castigar, punir

ett hot (s) ---------- hotet ---------- ameaça

hotfull (adj) -------- -t, -a ---------- ameaçador

hota (v) ------------ -r, -ade, -at ------ ameaçar

ett behov (s) ------- behovet, behov, behoven ---------- necessidade, precisão

behövlig (adj) ------ preciso, necessário

behöva (v) --------- att behöva, -er, -de, -t ------- necessitar, ter necessidade de, precisar, carecer de

Wednesday, January 17, 2007

Transitiva verb - ett transitivt verb är ett "verb" som kan ha ett eller flera "objekt". (Verb transitiva é um verbo que "tem um ou vários objetos").

ex: Oscar lägger alltid nycklarna på hallbordet. (Oscar colocar sempre as chaves na mesa de entrada.)

Maria brände alla kärleksbrev från Johan. (Maria queimou todas as cartas de amor do Johan (q ele mandou para ela).)

Lia vaknar alltid klocka sex. ( Lia acorda sempre as seis horas.)

Intransitiva verb - ett intransitiva verb är ett "verb" som inte ha något "objekt". (Verb intransitiva é um verbo que "não tem objeto".)

ex: Nycklarna ligger hallbordet. ( As chaves está (em cima da)na mesa de entrada.)

Johan kärleksbrev brann upp. (As cartas do Johan foram queimada.)

Transitiva verb Português Intransitiva verb Português
bita morder bitas morder
bränna queimar brinna arder (em chamas)
dränka afogar drunkna afogar-se
döda matar morrer, falecer
fälla derrubar, etc falla cair, tombar
kittla fazer cócegas kittlas fazer cócegas
knuffa empurrar knuffas empurrar-se
krama apertar, (espremer) kramas abraçar(-se)
kyssa (pussa) beijar kyssas (pussas) beijar-se
lura enganar luras deixar-se enganar
lägga pôr, colocar ligga estar deitado
reta irritar, zangar retas irritar-se, zangar-se, (fazer pirraça)
skilja separar, desligar skiljas separar-se, (divorciar-se)
slå bater slåss bater*
släcka apagar, fechar slockna dormir-se, (apagar-se a luz), cabisbaixo
sparka dar pontapé (fotb. chutar) sparkas chutar-se, coice (animal)
ställa pôr, colocar stå estar em pé, ficar quieto
sänka descer, abaixar-se, sjunka descer, abaixar-se
sätta pôr, colocar sitta sentar (-se)
söva adormecer somna, sova adormecer, pegar no sono
väcka acordar, despertar vakna, vara vaken acordar, despertar

Friday, January 12, 2007

Ordförråd /Vocabulário

ett kurvet ------kurvetet ------ kurvet ------- kurveten --------- envelope

- omslag om brev --- ett brev, brevet, brev, breven ------------ carta

en ekorre ------ -en --------- -ar ---------- -na ------------- esquilo

- ett djur ------ djuret, djur, djuren ------- animal

ett dag/hem ---- -hemmet ----- -hem ----- hemmen ------ creche

- ett ställe där barn tas om hand medan föraldrarna arbeta (lugar onde os pais deixa as crianças pequenas enquanto trabalha)

{en dag + ett hem = daghem } {en dag, -en, -ar, -na /dia }

ett vy/kort ------ -kortet ------ -kort --------- -korten --------- cartão postal

- postkort med bild på ( cartão com foto)

{en vy + ett kort = vykort} { en vy, -n, -er, -na (vista)} {ett kort, kortet, kort, korten (cartão)}

- konto/kort ( cartão de banco/credito)

- lånekort (cartão para emprestar livros na biblioteca)

- spela kort (jogo de baralho) (carta de baralho = kort)

- foto, bild [ta kort] ( tirar fotografia/foto = kort)

P.S: kort (adj) (en-ord) ------ (ett-ord) kort ----- (plural) korta ----- curto (baixo)

en citron --------- citronen ----- citroner ----- cintronerna ---- limão

- en frukt, -en, -er, -na (fruta)

en fåtölj --------- -en --------- -er ---------- -na ----------- poltrona

- en möbel, möbeln, möbler, möblerna (móvel, mobília)

en årstid -------- -en --------- -er ---------- -na ------------ estação do ano

- t.ex en sommar, sommar(e)n, somrar, somrarna (verão)

- en höst, -en, -ar, -na (outono)

- en vinter, vintern, vintrar, vintrarna (inverno)

- en vår, -en, -ar, -na (primavera)

en kompis ------ -en --------- -ar ----------- -na ----------- colega, camarada, amigo

- en vän, vännen, vänner, vännerna (amigo/a)

ledsen(adj) (en-ord) ---- (ett-ord) ledset --- (plural) ledsna ----- triste

- inte glad (que não seja alegre)

allmän(adj) (en-ord) ---- (ett-ord) allmänt --- (plural) allmänna ---- geral, universal

- vanlig (adj) (en-ord) --- (ett-ord) vanligt ---- (plural) vanliga ------ (comum)

en geting ---------- -en ------------ -ar ------- -na -------------- abelha

- en insekt ------ -en, -er, -na ------- inseto

en granne --------- -en ------------ -ar -------- na -------------- vizinho

- en som bor nära (um que mora perto)

fastän (konj) ainda que, embora, se bem que, apesar de que

- trots att (konj) apesar de que, ainda que, se bem que

en övning --------- -en ------------- -ar -------- -na ------------- prática, exercício

- träning, -en, -ar, -na ----------- treino

ett besked ------- beskedet------- besked ----- beskeden ------- resposta

- svar, upplysning -------------- resposta

tjurig(adj) (en-ord) -----(ett-ord) tjurigt ----- (plural) tjuriga ---- carrancudo, cabeçudo

- sur, envis ------- birrento

tapper(adj) (en-ord) ---- (ett-ord) tappert ---- (plural) tappra --- valente, corajoso, bravo

- modig, djärv ---------- valente, corajoso, bravo

en spruta ------ -n -------- -or -------- -na --------- injeção

- någonting många är rädd för ( uma coisa que muita gente tem medo)

en snigel -------snigeln -------sniglar -----sniglarna ------- lesma

- ett djur ----- djuret -----djur -----djuren ------ animal

Tuesday, January 09, 2007

Ordassociationer /Associação de palavras

Bil (en) --------------- bilen, bilar ---------------------- carro

en koppling------- kopplingen, kopplingar -------- embreagem

en motor/väg----- -vägen, vägar ------------------ rodovia

att köra(v) -------- kör, körde, kört --------------- dirigir

Volvo(namn) --------------------------------- marca de um carro sueco

Fot/boll (en) ------- -bollen, -bollar ------------- futebol

en fot -------------- foten, fötter, fötterna -----

- en domare ------ domar(e)n, domare, domarna ------ juiz, (árbitro /futebol)

- ¹ en straff ------- straffen, straffar ---------------------- penalidade

- ² ett straff ------ straffet, straff, straffen -------------- castigo, punição, (pena)

ex: dödstraff ( pena de morte)

straff/arbete (trabalhos forçados)

- *ett mål ---------- målet, mål, målen ---------------- gol

- en halv/lek ------ -leken, -lekar ------------------------- meio tempo (futebol)

Orkester (en) ------- orkestern, orkestrar ----------------- orquestra

- ett piano --------- pianot, pianon, pianona ----------- piano

- en symfoni ------- symfoni(e)n, symfonier ----------- sinfonia

- en dirigent ------ dirigenten, dirigenter ------------ maestro, regente

- en violin --------- violinen, violiner ------------------- violino

Blomma (en) ------------------ blomman, blommor --------------- flor

- en blomster/rabatt ------ -rabatten, -rabatter ----------------- canteiro de flores

- en tulpan ----------------- tulpanen, tulpaner ------------------ tulipa

- en stjälk ------------------ stjälken, stjälkar ------------- caule, talo (planta)

- en trädgård -------------- trädgården, trädgårdar ------------ jardim; pomar

Hund (en) ----------------- hunden ,hundar ----------------------- cachorro

- ett koppel ----------- kopplet, koppel, kopplen -------------- coleira

- en svans ------------- svansen, svansar ----------------------- rabo

- att skälla ------------ skäller, skällde, skällt ------------------ latir

- en schäfer ----------- schäfern, schäfrar ---------------------- raça de cachorro

Villa (en) --------------- villan, villor ------------------ casa, moradia

- en vind --------------- vinden, vindar ---------------- sótão

- en trappa ------------ trappan, trappor ------------ escada

- en familj ------------- familjen, familjer ----------- família

- en bostad ------------ bostaden, bostäder -------- domicílio, habitação, residência, morada

Gitarr (en) ------------- gitarren, gitarrer ----------- guitarra

- en sträng ------------ strängen, strängar --------- corda ( de instrumento)

- en stämma ---------- stämman, stämmor -------- afinar ( instrumento)

- ett ackord ----------- ackordet, ackord, ackorden ------- acorde

- Segovia -------------------------------------------------nome de marca de instrumento

Säng (en) --------------- sängen, sängar ----------------- cama

- en kudde ------------- kudden, kuddar ---------------- travesseiro, almofada

- att snarka ---------- snarkar, snarkade, snarkat ------ roncar

- en filt (täcke, pläd) ---- filten, filtar ---------------------- cobertor, manta (colcha)

- ett överkast ----------- överkastet, överkast, överkasten --------- colcha

Citat: "Hoppet är det sista som överger människan" / " A esperança é a ultima que morre"

Friday, January 05, 2007

Kroppsdelar (Partes do corpo humano)

en hand handen händer händerna mão
en fotled fotleden fotleder fotlederna articulação do pé
en navel naveln navlar -na umbigo
ett ögon/bryn -brynet -bryn -brynen sobrancelha
en haka hakan hakor -na queixo
ett ben benet ben benen osso (perna)
en hand/led -leden -leder -lederna pulso
(ett) hår håret ---- ---- cabelo
en tå tån tår -na dedo do pé
ett öga ögat ögon ögnen olho
ett finger fingret fingrar -na dedo da mão
ett knä knä(e)t knän knäna joelho
en kind kinden kinder -na face, bochecha, maçã do rosto
en panna pannan pannor -na testa
en arm/båge -bågen -bågar -na cotovelo
ett öra örat öron öronen orelha
en häl hälen hälar -na calcanhar
en mun munnen munnar -na boca
en näsa näsan näsor -na nariz
en fot foten fötter -na
en axel axeln axlar -na ombro
en nacke nacken nackar -na nuca, pescoço
en tumme tummen tummar -na polegar
en hand/flata -flatan -flator -na palma da mão
en hals halsen halsar -na pescoço, colo
ett lår låret lår låren coxa
en arm armen armar -na braço
en vad vaden vader -na barriga da perna
en muskel muskeln muskler -na músculo
ett Adams/äpple -äpplet -äpplen --- nó da garganta

Wednesday, January 03, 2007

Gruppord II

Fisk (en) --------- fisken, fiskar ----------------- peixe

- en torsk -------- torsken, torskar -------------- bacalhau

- en spätta ------ spättan, spättor -------------- solha (peixe de agua fria)

- en lax ---------- laxen, laxar -------------------- Salmo salar (salmão)

- en gädda------ gäddan, gäddor --------------- tipo de peixe de agua fria

Insekter (en insekt)----- insekten, insekter ---------- insecto

- ett bi ------------ biet, bin, bina --------------- abelha

- en fluga --------- flugan, flugor ---------------- mosca

- en mygga ------- myggan, myggor ------------ mosquito

- en myra --------- myran, myror ---------------- formiga

Fordon (ett) ----- fordonet, fordon, fordonen -------- veículo, viatura

- en bil --------- bilen, bilar ---------------------- carro

- en buss ------ bussen, bussar ----------------- ônibus

- en lastbil ---- lastbilen, lastbilar ------------- caminhão

- en motorcykel ----- motorcykeln, motorcyklar ------- motocicleta

Blommor (en blomma) ----- blomman, blommor ---------- flor

- en krokus

- en påsk ----------- påsken, påskar -------------- Páscoa

- en påsk/lilja ----- -liljan, -liljor ------------------ narciso-amarelo

- en ros ------------ rosen, rosor ------------------- rosa/s (planta)

- en blå/sippa ----- -sippan, -sippor -------------- [uma flor silvestre da Suécia "azul" nasce na primavera]

Möbler (en möbel) ------- möbeln, möbler ------ móvel, peça de mobília

- ett bord ---------- bordet, bord, borden -------- mesa

- en soffa----------- soffan, soffor ---------------- sofá

- en bok/hylla ----- -hyllan, hyllor ---------------- livro /estante

- en säng ---------- sängen, sängar -------------- cama

Planeter (en planet) ------- planeten, planeter ----- planeta

- Mercurius ---------- Mercurio

- Venus -------------- Venus

- Saturnus ----------- Saturno

- Jorden-------------- Terra

Frukter (en frukt) ------ frukten, frukter ------- fruta

- en aprikos ------------- aprikosen, aprikoser ------ damasco, abricó

- en dadel --------------- dadeln, dadlar ------------- tâmara

- en persika ------------- persikan, persikor --------- pêssego

- ett äpple -------------- äpplet, äpplen, äpplena --- maça

Länder ¹(ett land) ------ landet, länder ---------- país

- ²land (s) [oböjligt/não tem conjugação] fastland (terra [quando chega de navio, barco])

- (3)land (s) ---- landet [bo på landet / morar no fora da cidade]

- (4)land (ett) --- landet, land, landen ----------- horta (tem plantação de verduras, legumes, etc]

- Nya Zeeland ------- Nova Zelândia

- Wales ------------- Wales

- Belgien ----------- Bélgica

- Turkiet ------------ Turquia

Grönsaker (en grön/sak) ----- -saken, -saker ------- verduras, legumes, hortaliças

- grön (adj), grönt, gröna ------ (cor verde)

- en sak (s) ------ saken, saker -------- coisa

- en sparris ------ sparrisen ---------- aspargo

- en blomkål----- blomkål ------------ couve-flor

- en lök ---------- löken, lökar ------- cebola

- en potatis ----- potatisen, potatisar ----- batata/s

Prepositioner (en preposition) -----prepositionen, prepositioner ------- preposição

- i ------------ em, a

- på ---------- em, em cima de, sobre, (na)

- under ------ sob, debaixo de, por baixo de, abaixo de

- med-------- com; a, de, por