Söka - Procura - Search

Friday, February 06, 2009

Guide II para meus "Blog" 1. Começar:...

Para aprender o idioma sueco você tem de saber as "9 ordklasser" + + +

Substantiv:

- Genus: utrum och neutrum {en-ord och ett-ord} (* alguns livros também escrevem " {n-genus och t-genus}
Na verdade é mesma coisa.
Ex:  en-ord
- en stol
{obestämd form "singular"} [uma cadeira}
- stolen {bestämd form "singular"} [a cadeira]
- stolar {obestämd form "plural"} [as cadeiras]
- stolarna {bestämd form "plural"} [umas cadeiras]

ett-ord
- ett
bord {
obestämd form "singular"} [uma mesa]
- bordet
{bestämd form "singular"} [a mesa]
- bord (-)* [não tem plural]
{obestämd form "plural"} [as mesas]
- borden
{bestämd form "plural"} [ umas mesas]

Portanto o idioma sueco tem 4 formas duas no singular e duas no plural och "genitiv" (ägandeform) eller grundform.

Genitiv
Svenskan har två kasus: grundform och genitiv.
Genitiv kan bildas av substantiv, substantiverade adjektiv samt vissa pronomen. [-s]

grundform - en pojke, pojken, pojkar, pojkarna [um menino, o menino, os meninos, uns meninos]
genitiv - en pojkes, pojkens, pojkars, pojkarnas [um menino, o menino, os meninos, uns meninos]

Deklinationer:
1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:eA och 5:eB, 6:e

Substantivets obestämda och bestämda form

Svåra substantiv (oregelbundna substantiv)

*******************************************

Adjektiv:
-
regelbundna och oregelbundna adjektiv
- adjektivets böjning - {en-ord - ett ord, - singular, plural}
- adjektivets ställning
- adjektivets komparation {böjning - {en-ord - ett-ord, singular, plural}
- adjektivets superlativ {böjning - {
en-ord - ett-ord, singular, plural}
- användningen av adjektivets former
- substantivering av adjektiv
- adjektiv + substantiv

********************************************************
Verb:
-
de svenska verben indelas i fyra konjugationer
- 1:a, 2:aA och 2:aB, 3:e är regelbundna
- 4:eA ,B, C, D är oregelbundna
- presens, perfekt och pluskvamperfekt (har/hade + supinum av huvudverbet), supinum (är em tempusbildande verb form), futurum (ska(ll) eller kommer att + infinitiv av huvudverbet, futurum exaktum, imperativ
- verbens böjning {infinitiv (att tala), imperativ (tala), presens (talar), imperfekt (talade), supinum (har/hade talat), presens particip (talande
), perfekt particip ( talad, talat, talade)
- hjälpverb
- modala hjälpverb
- verb aktiv och passiv(-s) {det + passiv form med -s}
- verb deponens (att andas) {verb som slutar på -s utan att ha passiv betydelse. {reciproka deponens och absoluta deponens}
- reciproka verb
- verb intransitiva och transitiva
- sammamsatta verb
- Modus*** (estuda no ensino médio (2:o grau)
- Konditionalis
- Tempus {presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum, futurum exatum}
- verb som kan följas av "infinitiv"
- verb {[veta, kunna, känna], [tycka, tänka, tro], [ställa, lägga, sätta, stå, ligga, sitta], [bli, vara], byta, växla, ändra, förändra]}
- partikelverb [om**]
- lista över svåra verb (oregelbundna)


*****************************************************************************
Pronomen:
-
personliga pronomen {subjektsform och objektsform}
- Tilltal****
- användningen av den och det
-
reflexiva pronomen
- possessiva pronomen
- demonstrativa pronomen
- determinativa pronomen
- relativa pronomen
- interrogativa pronomen
- indefinita pronomen
********************************
Adverb:
-
tidsadverb {
frågande, allmänna, (frekvensangivande)}
- rumsadverb {frågande, allmänna}
- sättsadverb
- gradadverb
- jakande och nekande adverb
- konjunktionella adverb
- adverbens komparation {regelbundna och oregelbundet}

************************************************************
Prepositioner: ******
-
kan vara "enkla", "sammansatta", "bestå av flera ord"
- prepositioner i tidsuttryck {tidpunkt, tidslängd, frekvens}
- "hus", "rum", "geografi", "övrigt", "konkret"
- några "ovanliga prepositioner"
- prepositionsuttryck
- P.S.:
prepositioner kan även förekomma som adverb [as vezes as "preposições podem vir como "advérbio"]
*********************************************************************************
Konjunktioner:
-
samordnande {kopulativa (förbindande), disjunktiv (särksiljande), adversativa (motställande), explanativa (förklarande), konsekutiv (följd-)
- underordnande (subjunktioner) {allmänt, deskriptiva (sätts-), temporala (tids-), komparativ (jämförelsen-), konsekutiva (följd-), kausala (orsaks-), konditionala (vilkors-), koncessiva (medgivande), interrogativa (fråge-)

******************************************************************
Interjektioner och onomatopoetiska uttryck:
-
uttryck för känslor
- hälsningar
- onomatopoetiska utrop

************************************************
Räkneord: [lätt*]
- grundtal, ordningstal
- tidsangivelser
- övriga uttryck med räkneord
- grundtal som "substantiv"

***********************************************
Ordföljd:
-
ja/nej-frågor
- frågor med frågeord
- paståenden
- paståenden och frågor med "inte"
- paståenden och frågor med hjälpverb
- paståenden och frågor med hjälpverb och "inte"
- subjekt - verb - objekt - adverbial (satser)
- ordföljd med objekt - plats - tid
- placering av satsadverb
- bisatser
- indirekt form
- "vandrande adverb"
- villkorssatser
- frågebisatser
- indirekt tal och indirekta ja/nejfrågor
- utropssatser
- satsfläta i frågor med frågeord
- emfatisk omskrivning
- presentering
- satsförkortning
- rak och omvända ordföljd
- Schema för ordföljd i huvudsats
-
Schema för ordföljd i bisats
- Ordföljdstendenser ***** (curso avançado (SAS/Svenska A)
- satsadverb
- vanlig ordföljd
- transformationer*****
- tilläggstransformationer
*****
- strykningstransformationer
*****
- utbytestransformationer
*****

*****************************
Interpunktion
*****

**************************
Ordbildning:
-
substantivbildning
- adjektiv
bildning
- adverb
bildning
- verb
bildning
- sammansätt
ningar med {-lös och -fri}
-
sammansatta ord

************************
Ordkunskap:
-
motsatser
- synonymer
- homonymer {homografer}
- stavning och uttal (***)
Diverse {ord vid jämförelse}

Tidsuttryck

Förkortningar


 Começar: olhando os "marcadores" [labels] {lado esquerdo}


a)Förkortningar [abreviaturas] nesse "Post" [Inlägg], você vai encontrar todas as abreviaturas que eu escrevo.


1
Substantiv***** [substantivos], tem as "deklinationer" [o mais importante para aprender sobre o idioma sueco], tem os substantivos "svår" [irregulares], tem as regras dos substativos, lista dos substantivos, etc
2 Adjektiv **** "svåra" [irregulares] 
3. Verb
**** [verbos] tem os verbos "oregelbundna" [irregulares], "regelbunda" [regulares], tem as 4 conjugações, etc.
4. Pronomen ***
5. Adverb
***
6. Prepositioner
****
7. Konjunktioner
***
8. Interjektioner

9. Ränkneord

1. Ordföljd
***** [orações]

2. Ordkunskap [vocabulário], ordbildning [formação das palavras], sammasattaord [estrutura das palavras], synonimer [sinônimos], motsatserorden [antônimos] Vocabulário [dicionário] está no outro "Blog" eu já escrevi do "A até " Kar [karrusell], tem de saber a palavra em sueco. Sueco- Português Se quiser em português tem outro "Blog" português-sueco eu já escrevi do "A até Ap" [apuro] ainda tem poucas palavras mas ajuda. Português-Sueco  Ou manda por e-mail, ou pelo "Orkut". ** Ordkunskap [vocabulário], ordbildning [formação das palavras], sammasattaord [estrutura das palavras], synonimer [sinônimos], motsatserorden [antônimos] Nesses "labels" [marcadores]. Dúvidas??? Mande e-mail. Tack! Obrigado! Todos que madarão e-mails ou escreverão um comentário, outros que apenas deu uma olhada.
Lycka till med svenska! :)

Links do material: [abra o link que cai nos "Posts" substantiv, etc]

Substantiv

Adjektiv

Verb

Pronomen

Adverb

Prepositioner

Fortsätt ......


 
1 comment:

  1. Anonymous3:15 AM

    Oooohaaaa!kimmo32@hotmail.com

    ReplyDelete