Söka - Procura - Search

Monday, October 16, 2006

Räkneord

PS: Konjunktioner sista

Deskriptiva
- utan att
Hon sprang 1.000 m utan att hon blev trött. / Ela correu 1.000 m(etros) sem ficar cansada.
- genom att
Han blev rik genom att han vann på Lotto. / Ele ficou rico através de ganhar na loto.

Räkneord

Grundtal ---- ordningstal----- grundtal

0 -------------- noll
1 ---------------- en/ett ---------- första
2 ---------------- två ------------- andra
3 ---------------- tre ------------- tredje
4 ---------------- fyra ------------ fjärde
5 ---------------- fem ------------ femte
6 ---------------- sex ------------ sjätte
7 ---------------- sju ------------- sjunde
8 ---------------- åtta ----------- åttonde
9 ---------------- nio ------------ nionde
10 --------------- tio ------------ tionde
11 --------------- elva ----------- elfte
12 --------------- tolv ----------- tolfte
13 --------------- tretton ------- trettonde
14 --------------- fjorton ------- fjortonde
15 --------------- femton ------- femtonde
16 --------------- sexton -------- sextonde
17 --------------- sjutton ------- sjuttonde
18 --------------- arton --------- artonde
19 --------------- nitton -------- nittonde
20 --------------- tjugo --------- tjugonde

21 --------------- tjugoen/ett ----- tjugoförsta
22 --- ----------- tjugotvå -------- tjugoandra

30 --------------- trettio ---------- trettionde
40 --------------- fyrtio ----------- fyrtionde
50 --------------- femtio --------- femtionde
60 --------------- sextio ---------- sextionde
70 --- ----------- sjuttio --------- sjuttionde
80 --------------- åttio ----------- åttionde
90 --------------- nittio ---------- nittionde

100 -------------- hundra/etthundra --- hundrade
101 -------------- hundraden/ett -------- hundraförsta
200 -------------- tvåhundra ------------- tvåhundrade

1.000 ------------ tusen/ettusen --------- tusende
1.000.000 ------- en miljon -------------- miljonte

No comments:

Post a Comment