Söka - Procura - Search

Wednesday, November 15, 2006

Verb och Partiklar

Några vanliga verb partiklar

1- att bero på, beror på, bero-dde, bero-tt [ha till orsak] (depender de)
- det beror på ett misförstånd ( dependeu de um mal entendido)
2- att bli(va), bli-r, blev, blivit ( ser)
- bli av (realizar-se, efectuar-se)
- resan blev inte av ( a viajem não aconteceu)
- blir av med [ förlora(= perder); bli kvitt(= desfazer-se de)]
- bli av med sin plånbok {förlora} ( perder a carteira)
- blir til sig [ bli upphetsad] - hon blev till sig av oro för barnet (ela ficou preocupada pela criança)
- blir över [ återstå] (sobrar) - det blev ingenting över av tårtan ( não sobrou nada da torta)
- blir kvar (ficar)
3- att boka , -r, -ade, -at [beställa] ( marcar, reservar)
- bokar om [ ändra en bokning] (mudar uma reserva)
4- att bry sig , bryr, brydde, brytt [ bry sig om] (importar-se com, interressar-se por)
- bryr sig om [ bekymra sig om, intressera sig för/ mest med negation] (usa com negação)
- det är ingent att bry sig om (não tem importâcia nenhuma)
- jag byr mig inte om vad folk tänker ( eu não importo o que as pessoas pensa)
5- att bränna, bränner, brände, bränt (queimar)
- bränner vid (queimar a comida)
- gröten brände vid ( o migau queimou)
6- att dra(ga), drar, drog, dragit 1 föra till sig { med handen} ( puxar, tirar)
- dra i handbrosmsen ( puxar o freio de mão)
- dra ner rullgardinen ( puxar a "rullgardinen" fechar)
2 släpa, bogsera (arrastar)
- dra på en kärra
- gå och dra [benen efter sig] (arrastar as pernas)
3 drar (sig) tillbaka/undan etc
- dra sig tillbaka ( retirar-se)
- Dra åt helvete! {= ge dig iväg!} (some! desaparece da minha frente!)
4 utvinna, extrahera i fraser
- dra lärdom (av något) ( aprender uma lição (de alguma coisa))
- dra slutsatser (av något) ( tirar conclusão de alguma coisa ou chegar a conclusão)
5 rita, teckna (desenhar, riscar)
6 blåsa, fläkta ( vento, brisa)
- det drar från fönstret (corrente de ar pela janela)
7 förbruka, behöva (usar, gastar)
- bilen dra mycket bensin ( o carro gasta muita gasolina)
att dra av [ göra avdrag {i deklaration} [deduzir do imposto de reda]
att dra igång [ starta] (começar)
att dra in -1 återta, avskaffa (suprimir (tomar, prender))
- myndigheterna drog in körkortet (as autoridades prenderam a carteira de mostorista)
1 minska (diminuir)
- dra in på hushållskostnaderna ( diminuir o orçarmento da casa)
att dra sig - 1 gå för sakta (om klockor) (sobre relógio que anda devagar)
2 vara ovillig, vara tveksam (hesitar em fazer alguma coisa)
att dra ut [dröja, ta lång tid] (prolongar o tempo)

7- att dyka, dyker, dök (el. dykte), dykt (mergulhar)
att dyka upp (emergir, aparecer, surgir), om flyplan ( descer em voo (avião))
8- att frosta av, frostar, frostade, frostat [ ta bort is från] ( descongelar)
- han frostade av kylskåpet ( ele descongelou a geladeira)
9- att frysa, fryser, frös, frusit 1 [ känna kyla] (sentir frio, gelar)
2 förvandlas till is, få isbeläggning (congelar, fazer gelo)
3 göra mat iskall, djupfrysa (congelar alimento, comida)
att frysa ut [ utestänga ur gemenskap] ( ignorar uma pessoa)

10- att fräscha upp, -r, -ade, -at [ göra fräschare] ( refrescar)
- fräscha upp minnet ( refrescar a memória)
11- att fylla, fyller, fyllde, fyllt 1- göra full (encher)
- fylla en kopp (encher um copo)
- fylla kylskåpet med mat ( encher a geledareira de comida)
- fylla år (=ha födelsedag) (fazer anos)
2 uppta hela utrymmet i (encher até a borda)
- vattnet fyllde snabbt hela båten (o barco encheu de agua até a borda)
att fylla i [ komplettera med uppgifter] ( preencher formúlario)
- fylla i en blankett (preencher um formulario)
12- att föda, föder, födde, fött 1- ge liv åt (nascer, vir ao mundo, dar à luz)
- hon födde en flicka ( ela deu a luz a uma menina)
- jag är född i Borås (São Paulo) ( eu nasci em Borås (São Paulo))
2 ge föda (sustentar com alimento, dar comida)
att föda upp ( criar animal)
- föda upp hästar ( criar cavalos)
13- att ge (giva), ger, gett (el. givit), ge! (el.giv!) ( dar, oferecer, presentear)
- ge någon en present ( dar um presente para alguém)
- ge besked ( dar uma decisão)
- ge ett exempel ( dar um exemplo)
att ge efter, ger, gav, gett [ge vika] (ceder-se a)
att ge igen [ge lika för lika, hämnas] ( devolver (pagar na mesma moeda)
att ge med sig [ acceptera något {efter påtryckning}] (dar de si)
att ge sig [ kapitulera, ge upp] ( peder as esperanças)
att ge sig av [ avlägsna sig, ge sig iväg] (deixar pra lá, ir embora)
att ge upp [ kapitulera, anse {saken} förlorad] ( resignar-se)
att ge ut [ låta publicera] - ge ut en bok ( puvlicar um livro]No comments:

Post a Comment